نویسندگان

چکیده

در این تحقیق ابتدا میکروارگانیسم مورد نظر جداسازی، خالص سازی و پس از ارزیابی براساس مقدار کاهش COD آب پنیر و تولید تودۀ زیستی، انتخاب شد. جنس این میکروارگانیسم مخمر تریکوسپرون2 تعیین شد. پس از بهینه سازی شرایط، دمای C˚30، 6 = pH اولیه، میزان هوادهی v.v.m 2 و دور به هم-زن 800 دور در دقیق به عنوان مناسبترین شرایط به دست آمد. تحت این شرایط شدت رشد ویژه3، 1-h 59/ 0= μ و زمان دو برابر شدن4 تودۀ زیستی h 16/1 محاسبه شد. با به کارگیری شرایط بهینه، میزان کاهش COD در ظرف مدت 24 ساعت، 52 درصد و تولید تودۀ زیستی 1-g L 73/8 به دست آمد.
تحت شرایط کشت مداوم دمای C˚ 34، دور به هم زن 800 دور در دقیقه، میزان هوادهی v.v.m 2، شدت رقیق سازی5 1-h 42/0-36/0 و pH حین تخمیر 4-5 به عنوان بهترین شرایط به دست آمد. تحت این شرایط مقدار تودۀ زیستی تولید شده 1-g L 17/8، درصد کاهش COD 21/53 و محصول دهی6 1-h 1-g L 4/3 حاصل شد.
تودۀ زیستی تولید شده از نظر میزان پروتیین، اسیدهای نوکلئیک، چربی، خاکستر و رطوبت مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده پروتیین تک یاختۀ حاصله از نظر ارزش تغذیه ای برای طیور و دام مناسب است.

عنوان مقاله [English]

Optimization of Single Cell Protein Production from Cheese Whey Under Batch and Continuous Cultivation

نویسندگان [English]

  • S.A. Shojaosadati
  • M.R. Rezaei and B. Rasouli

چکیده [English]

In this research the microorganism was initially isolated and selected after evaluation based on COD reduction of cheese whey and biomass production. The selected microorganism was identified as Trichosporon sp. The cultivation conditions of the microorganism were optimized under batch: temperature 30˚C initial pH = 6 aeration speed = 2 ν.ν.m and agitation rate: 800 rpm. Under these conditions, the specific growth rate and biomass doubling time were measured as 0.59 h-1 and 1.16 h, respectively. The COD reduction and biomass production under optimized batch conditions after 24 hours were obtained as 52% and 8.73 g L-1, respectively. The optimized conditions under continuous cultivation were: temperature, 30˚C agitation rate, 800 rpm aeration speed, 2 ν.ν.m dilution rate, 0.42 h-1 pH in fermentor, 4-5. Under these conditions the biomass production, COD reduction and productivity were obtained as: 8.17 g L-1, 53.21%, and 3.4 g L-1 h-1 respectively.
The nutritional value of biomass was evaluated for crude protein, nucleic acid, fat, ass and moisture content. According to the results, the single cell protein obtained in this research is suitable and valuable for animal and poultry feed.

تحت نظارت وف ایرانی