نویسندگان

چکیده

در مطالعۀ شبکه های پرت احتمالی، توجه به ساختار شبکه به عنوان یک راهکار جدید مطرح است. در مقالۀ حاضر، شبکه های هامنی1 به عنوان یک کلاس ویژه از شبکه ها بررسی می شوند. دو مکانیزم ساختاری تحت عناوین انقباض و حذف کمانی به منظور تبدیل شبکه های هامنی به شبکه های سری – موازی معرفی می شوند. ساختار شبکه های سری – موازی به گونه ای است که فقط با استفاده از دو عملیات ضرب و پیچش2 می توان تابع توزیع زمان تکمیل شبکه را محاسبه کرد. در مقالۀ حاضر برای اولین بار، شبکه های سری – موازی از نظر ساختاری مطالعه می شوند. نتیجۀ بررسی مزبور مؤید تعلق این شبکه ها به کلاس شبکه های هامنی است.
یک قضیه کلیدی قابلیت و امکانپذیری مکانیزمهای انقباض و حذف کمانی را برای شبکه های هامنی غیرسری – موازی تبیین می کند.

عنوان مقاله [English]

A special Class of Stochastic PERT Networks

نویسندگان [English]

  • S. M. T. Fatemi Ghomi
  • M. Rabbani

چکیده [English]

Considering the network structure is one of the new approaches in studying stochastic PERT networks (SPN). In this paper, planar networks are studied as a special class of networks. Two structural reducible mechanisms titled arc contraction and deletion are developed to convert any planar network to a series-parallel network structure.
In series-parallel SPN, the completion time distribution function can be calculated only by means of multiplication and convolution operations. For the first time, series-parallel networks are studied on the basis of the structural viewpoint. These networks belong to planar networks class. A key theorem provides capability of application of these mechanisms for non series-parallel planar networks

تحت نظارت وف ایرانی