نویسنده

چکیده

در این مطالعه اثر پارامترهای سازه ای در پاسخ ساختمانهای نامتقارن با استفاده از تحلیل غیر کشسان دینامیکی و با در نظر گرفتن تأثیر اندرکنش خاک – سازه برای گروهی از زلزله های واقعی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. سپس خروج از مرکزیت طراحی حاصل از تحلیل با خروج از مرکزیت طراحی آیین نامه های لرزه ای ایران، آمریکا، نیوزیلند، کانادا، مکزیک، استرالیا و اروپا مقایسه شده و با استناد به نقش پارامترهای مهم سازه ای با ملحوظ کردن انعطاف پذیری پایه، معادله ای برای خروج از مرکزیت طراحی پیشنهاد شده است.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Torsional Provisions of Seismic Codes Considering Effects of Soil-Structure Interaction

نویسنده [English]

  • H. Shakib and M. SadrNeshin

چکیده [English]

In this study, the effective parameters on the inelastic response of asymmetric buildings is evaluated for an ensemble of real Iranian earthquake records by considering soil-structure interaction. Then, the design eccentricity obtained from the inelastic dynamic soil-structure analysis is compared with the design eccentricity of seisimic codes of Iran, ATC-3, New Zeland, Canada, Mexico, Australia and EC8. Finally, a formula for design eccentricity is proposed, regarding some important structural parameters.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی