نویسنده

چکیده

در این بررسی، فرایند شکل دهی غلتکی سرد برای تولید مقاطع کانال متقارن تحلیل تنش و انرژی شده است. هندسۀ جسم به کمک یک تابع شکل تقریب زده شده است. سپس کرنشهای عرضی، طولی و برشی محاسبه شده اند و به کمک معادله های لوی-میسز، و پراندل-روس و همچنین با منظور کردن اصل باشینگر توزیعهای تنش به دست آمده اند. پس از متعادل نمودن نیروی طولی در هر گام، انرژی تغییر شکل ورق بین ایستگاههای متوالی محاسبه و با تغییر تابع شکل حداقل شده است. کرنشها و تنشها در نقاط مختلف ورق ارائه شده و مقایسۀ کرنشهای نظری با کارهای تجربی موجود رضایتبخش بوده است. در این بررسی، به کارگیری معادلۀ لوی-میسز به منظور کاهش زمان محاسبات، توجه به اصل باشینگر و محاسبۀ کرنشها و تنشهای برشی تازگی دارد.

عنوان مقاله [English]

Stress Analysis and Energy Estimation in Cold-Roll Forming Process

نویسنده [English]

  • M. Farzin and M. Tajdari

چکیده [English]

In this article, stress analysis and energy estimation during cold-roll forming of symmetrical channel sections have been discussed. Geometry of sheet strip is pre-estimated by a shape function. Then longitudinal, transversal and shear strains have been calculated. Using both the Levy-Mises and the Prandtl Reuss equations, and also considering the Bauschinger effect, stress distributions have been obtained. Preestimated geometry can be modified by minimization of deformation energy. Strains and stresses at different points have been represented and predicted strains have been satisfactorily compared with experimental data. Application of the Levy-Mises equations for reducing computational time, presentation of stress distributions including shear stresses, and consideration of the Bauschinger effect are the new concepts of this paper.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی