نویسندگان

چکیده

در این مقاله، روش جدیدی به منظور طراحی کنترل کنندۀ مقاوم برای فرایندهای چند متغیرۀ خطی و نامعین که دارای محدودیتهای سخت زمانی1 بر روی بردار خروجیها و سیگنالهای کنترل در پاسخ به اغتشاشات ورودی پله ای هستند، ارائه می شود. در این روش، فرایند چند متغیرۀ m×m به 2m فرایند یک متغیره تجزیه می شود و سپس با استفاده از نظریه پس خور کمّی2 (QFT) کنترل کننده-های مطلوب طراحی می شوند. کنترل کننده هایی که با این روش به دست می آیند قطری بوده و از آنجا که هریک از کنترل کننده ها جداگانه طراحی می شوند، امکان خوبی برای به دست آمدن پهنای باند3 مناسب فراهم می شود که این خود باعث اقتصادی شدن طرح می شود. کاربرد این روش توسط یک مثال نشان داده شده است.

عنوان مقاله [English]

A New Approach for QFT-type Robust Controller Design in Uncertain Multivariable Systems

نویسندگان [English]

  • M Sobhani
  • M. Rafeeyan

چکیده [English]

This paper presents a robust controller design methodology for a class of linear uncertain multivariable systems with hard time-domain constraints on their outputs and control signals in response to step disturbance inputs. In this approach, the m×m MIMO system is replaced by m2 SISO systems and then, using the QFT technique, desirable controllers are synthesized. The final controller will be diagonal and since its entries are designed separately with suitable bandwidths, an economic design can be achieved. The application of this new method will be demonstrated through an example.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی