نویسندگان

چکیده

با استفاده از تحلیل غیر خطی بر روی قیمت سهام یکی از شرکتها در بازار بورس تهران، ماهیت فرایند مربوط به سری زمانی قیمت آن شرکت، مشخص می شود. روش به کار رفته برای هر شرکت دیگری قابل اجراست. دیدگاه مورد مطالعه در این پژوهش براساس نظریه آشوب1 است.، نشان داده می شود که رفتار فرایند مربوط به سری زمانی قیمت سهام مورد مطالعه رفتاری آشوبگونۀ ضعیف2 است، تمایز این گونه رفتار با رفتار تصادفی، پیش بینی رفتار این سهام را ممکن می سازد. همچنین با انجام تحلیل مربوط به تخمین بعد همبستگی3 دریافته می شود که برای مدلسازی رفتار قیمت سهام در بازار بورس تهران تنها قیمتهای ثبت شده قبل برای تجدید دینامیک و ساختار فرایند مولد قیمت آن سهام کافی نیست و می بایست متغیرهای دیگری را نیز دخیل کرد.

عنوان مقاله [English]

On the Predictability of Price Fluctuations in Tehran Stock Exchange A Correlation Dimension Estimation Approach

نویسندگان [English]

  • H. Khaloozadeh
  • A. Khaki Sedigh and C. Lucas

چکیده [English]

This paper employs a general non-linear analysis tool to analyse the nature of time series associated with the price (returns) of a particular company in Tehran Stock Exchange. It is shown that the behavior of the process associated with the price (returns) time-series of this company is weakly chaotic, and due to the non-random behavior of the process, short term prediction of stock price is possible. It is also shown, using the correlation dimension estimation analysis, that a modeling of the price fluctuations based solely on the price data is insufficient to establish a model for future price prediction and that other variables involved in the process must be accounted for.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی