نویسنده

چکیده

تدابیر مربوط به ساختارهای باربر ابداعی ساختمانهای بلند بیشتر به طرحهایی برمی گردد که تغییر مکان جانبی را محدود می سازند. این محدودیت تغییر مکان تا حد تغییر مکان مجاز، باید با استفاده از حداقل مقدار فولاد یا بتن مصرفی حاصل شود. این روند نیز تنها با استفاده از برخی روشهای ابداعی که موجب استفادۀ کامل از ظرفیت تمامی عناصر سازه ای ساختمان بلند می شود، نتیجه می شود. شایان ذکر است که یکی از کارامدترین این سیستمها، ساختار مهار بازویی است.
در این تحقیق یک مدل سازه ای ساده و سازگار برای تحلیل این نوع سیستمها ارائه شده است. این روش تحلیلی پیشنهادی قادر است با در نظر گرفتن مشخصات سازه ای ثابت یا متغیر در راستای ارتفاع و نیز با فرض وجود کمربند انعطاف پذیر، سازه را تحلیل کند. نتایج این تحقیق شامل شرایط مختلف هندسی از قبیل موقعیت و تعداد بهینه مهارهای بازویی برای کمینه کردن رانش سازه تحت اثر انواع بارهای جانبی است.

عنوان مقاله [English]

Parametric Study of Qutrigger Braced and Belt System in Tall Building Structures

نویسنده [English]

  • K. Mirtalaei and N. Asadi Zeidabadi

چکیده [English]

Current innovative lateral load carrying systems for tall buildings are those in which the lateral drift is limited to an allowable value without considerable influence on economy. This aim is achieved by using special systems capable of using maximum stiffness and strength capacity of individual structural elements. An effective structural solution in this respect is the use of outrigger braced systems.
In the present investigation, a simple compatible structural model is proposed to analyze these systems. Constant or variable stiffness can be considered for the core which is connected to a flexible belt structure via the outrigger braced system. Several conditions including the optimum number and positions for the outrigger braced systems to minimize the drift under different loads are examined

تحت نظارت وف ایرانی