نویسنده

چکیده

اغلب آیین نامه ها نظیر API و BSI معادلۀ موریسون را برای تخمین نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر سازه های دریایی توصیه می-کنند. تفاوتهای عمده ای که در به کارگیری از این آیین نامه ها مشاهده می شود عمدتاً ناشی از نحوۀ محاسبه و تخمین ضرایب نیروست. این تحقیق براساس داده های آزمایشها با مقیاس بزرگ برای بررسی اثرات امواج تصادفی و جریان یکنواخت بر پایه های استوانه ای صاف انجام گرفته است.
در مقالۀ حاضر از چهار روش تحلیلی دامنۀ زمانی و فرکانسی برای تخمین ضرایب هیدرودینامیکی و سپس تعیین نیروهای هیدرودینامیکی استوانه های صاف، استفاده شده است و ملاحظه شده که روش تحلیلی تطابق سریهای زمانی نیرو نسبت به سه روش دیگر از دقت بالاتری برخوردار بوده و نیز، خطاهای ناشی از تخمین نیروهای وارد بر پایه های صاف بیشتر از پایه های زبر است.

عنوان مقاله [English]

Estimation of Hydrodynamic Forces on the Cylinderical Smooth Piles to Random Waves and Currents

نویسنده [English]

  • M. Naghipour and M. Raoufi

چکیده [English]

Most Codes such as API and BSI recommend Morison’s equation to estimate hydrodynamic forces on offshore structures. Significant differences exist among these Codes due to using different methods of analysis and estimation of force coefficients. In this paper, data from full scale tests have been used to evaluate random waves and uniform current actions on the smooth piles.
Four time and frequency domain analysis methods were used to estimate Cd & Cm. Force Time Series Fitting Method (LS-TS) has given better results than the others. Furthermore, the errors from estimating hydrodynamic forces on smooth piles are more than those on rough piles.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی