نویسندگان

چکیده

در این مقاله، روش پیشنهادی مطالعۀ تاثیر اقتصادی حضور واحدهای تولید مشترکان در استراتژیهای پیشگیرانه- اصلاحی سیستمهای قدرت ارائه می شود. این روش شامل بهینه سازی غیر خطی عدد صحیح مختلط1 برای یافتن نقطۀ بهینۀ افتصادی حضور مشترکان و به منظور حفظ قابلیت اطمینان2 سیستمهای قدرت است. در الگوریتم ارائه شده، علاوه بر تاثیر نقش واحدهای تولید مشترکان، توانایی تغییر داوطلبانۀ مصرف آنان در جهت کاهش هزینه های تحمیلی بر سیستم و به هنگام وقوع اغتشاشات محتمل آن در نظر گرفته شده و از کارکرد مطمئن اقتصادی سیستم اطمینان حاصل می شود. نتایج این مقاله می تواند با یافتن مناسبترین حالتهای حضور مشترکان در استراتژیهای پیشگیرانه – اصلاحی، مبنایی در انجام هماهنگی فرایندهای مدیریت مصرف و واحدهای تولید توان سیستم باشد.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Non-Utility Generation Impacts On Preventive-Corrective Control of Power Systems

نویسندگان [English]

  • M. Setayesh Nazar
  • M. Parsa Moghaddam
  • H. Javidi
  • and M. R. Haghifam

چکیده [English]

This paper describes a new method for the evaluation of non-utility generation impacts on preventive-corrective control of power systems. The proposed method relies on a mixed integer nonlinear optimization and is capable of recognizing the effectiveness of demand side preventive-corrective actions. A number of cases are presented to illustrate the consequences of introducing demand side actions. In particular, it is shown that using the proposed method can significantly reduce total security cost. This algorithm provides a basis for negotiations between the power system operators and potential providers of demand side preventive-corrective actions.

تحت نظارت وف ایرانی