نویسنده

چکیده

مطالعۀ حاضر یک نوع سیاست تعمیرات پیشگیری متناسب را برای کاربردهای صنعتی با در نظر گرفتن دو هدف متفاوت تدوین می کند. هدف اول، بهینه کردن جمع هزینه های نگهداری و تعمیرات، یا به عبارت دیگر، جمع هزینه های تعمیرات پیشگیری و تعمیرات اضطراری در واحد زمان است. هدف دوم آن است که سیاست به نحوی طراحی و تدوین شود که کاربرد آن در یک محیط صنعتی و تولیدی به سادگی امکانپذیر باشد. در این مطالعات یک مدل شبیه سازی، متکی بر روش مونت کارلو ساخته شده است. این مدل به تعداد کافی دفعات اجرا شده است تا از نتایج حاصله بتوان به مقدار بهینۀ یک پارامتر تصمیم گیری که TX نامیده شده است دست یافت. مقدار TX این امکان را برای برنامه ریزان نگهداری و تعمیرات فراهم می سازد تا براساس ملاحظات اقتصادی، اجرای بعضی از عملیات پیشگیری را در شرایط مشخصی تا یک دورۀ بعد به تعویق بیندازند. مثالهای عددی برای نشان دادن ارزش مدل ارائه شده اند و ضمن مقایسۀ سیاست پیشنهاد شده با سیاستهای رایج در صنعت و در ادبیات فنی و صنعتی، ارزش مدل از نظر اقتصادی و سادگی آن از نظر اجرا بررسی شده است.

عنوان مقاله [English]

A Preventive Maintenance Decision Policy Based on Economic-Technical and Applicibility Considerations

نویسنده [English]

  • A. H. Shirmohammadi

چکیده [English]

The present study is intended to develop a Preventive Maintenance (PM) policy for industrial applications, while considering two different objectives: the first objective is to optimize the total maintenance costs, i.e., the Preventive Maintenance (PM) and Emergency Maintenance (EM) Costs Per Unit Time. (CPUT). The second objective is to design the policy in such a way that the simplicity of its application in a production industry environment is improved.
A simulation model is constructed and, using a Monte Carlo simulation, the model is run for a sufficient number of cycles in order to determine the optimum value of a decision parameter (TX). The TX value provides the PM planning section with the possibility of economically postponing the PM action to its next scheduled date. Numerical examples are given to show the validity of the model and comparisons are made with existing PM policies in industry and in the literature to evaluate the cost reduction values that can be obtained through the adoption of the policy, while the implementation simplicity is also maintained

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی