نویسندگان

چکیده

برنامه ریزی دو سطحی ابزاری برای مدلسازی مسئلۀ تصمیم گیری غیر متمرکز است که در آن تصمیم گیرندۀ سطح یک و دو به ترتیب رهبر و پیرو گفته می شوند. ثابت شده است که مسئلۀ برنامه ریزی دوسطحی یک مسئلۀ Np-har است. روشهای زیادی برای حل این مسئله ارائه شده است؛ اما کارایی محاسباتی3 آنها در حدی نیست که بتوانند مسائل بزرگ را حل کنند. در این مقاله سعی شده است روشی براساس SA برای حل مسئلۀ برنامه ریزی دوسطحی توسعه داده شود. این روش از روشهای مدرن ابتکاری4 است که می تواند مسائل بزرگ را نیز تا رسیدن به یک جواب نزدیک به جواب بهینه حل کند. در این مقاله همچنین با حل مسائل متعدد روش پیشنهادی با روش ارائه شده توسط ماتیو و همکارانش [1] مقایسه شده است.

عنوان مقاله [English]

Simulated Annealing Approach for Solving Bilevel Programming Problem

نویسندگان [English]

  • S. R. Hejazi
  • A. Memariani and G. R. Jahanshahloo

چکیده [English]

Bilevel programming, a tool for modeling decentralized decision problems, consists of the objective of the leader at its first level and that of the follower at the second level. Bilevel programming has been proved to be an Np-hard problem. Numerous algorithms have been developed for solving bilevel programming problems. These algorithms lack the required efficiency for solving a real problem. In this paper, attempts have been made to develop an algorithm based on Simulated Annealing (SA) Approach. This algorithm is efficient enough to find a near optimal solution. The proposed method is compared with the one developed by Mathieu et al [1] through application of both to a number of different problems.

تحت نظارت وف ایرانی