نویسنده

چکیده

توابع مثلثاتی از کاربردیترین توابع در پردازش سیگنالهای دیجیتال‌اند. طرح ارائه شده در این مقاله توابع مثلثاتی را با استفاده از آرایه های سیستولیک1, محاسبه می کند . روش به دست آوردن این توابع برای زاویه بر اساس الگوریتم CORDIC2 است. سلول ساده و استانداردی که برای شبکه سیستولیک مطرح شده, نهایتاً با توجه به ورودیهای خاص سلولها , بهینه شده است. واحد کنترل و حافظه ROM از اجزای اصلی هر مدار CORDIC هستند و فضای بزرگی را اشغال می‏کنند . سخت افزار طراحی شده از این واحدها استفاده نمی‏کند به همین دلیل طرحی ساده و قابل گسترش است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Computation of Trigonometric Functions by the Systolic Implementation of the CORDIC Algorithm

نویسنده [English]

  • Sh. Samavi and R. Kelishadi

چکیده [English]

Trigonometric functions are among the most useful functions in the digital signal processing applications. The design introduced in this paper computes the trigonometric functions by means of the systolic arrays. The method for computing these functions for an arbitrary angle, , is the CORDIC algorithm. A simple standard cell is used for the systolic array. Due to the fixed inputs, in some cases, a number of the cells are optimized. The control unit and a read only memory are the essential parts of any CORDIC implementation. The introduced hardware does not use any of these two structures, which makes it a simple and expandable design

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systolic arrays
  • CORDIC algorithm
  • Trigonometric functions
  • FPGA

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی