نویسندگان

چکیده

در این مقاله یک روش جدید براساس الگوریتم ژنتیک - فازی برای بهینه سازی همزمان چند تابع هدف ارائه شده است . از الگوریتم ارائه شده برای تعیین نقطه بهینه دو تابع هدف ریاضی غیر خطی و طراحی و تنظیم بهینه ضرایب بهره یک کنترل کننده کلاسیک PI در روش کنترل اسکالری یک موتور القایی تغذیه شده با اینورتر نوع جریان اجباری1 به عنوان یک سیستم غیر خطی استفاده شده است. برای تعیین و تنظیم ضرایب بهره کنترل کننده پاسخ سیستم به ورودی پله در نظر گرفته شده و زمان خیز2 (Tr)، ماکزیمم جهش3 (Mp)، زمان تثبیت4 (Ts) و خطای حالت ماندگار5 (Ess) به عنوان چهار تابع هدف بهینه می شوند. نتایج حاصله از روش جدید ارائه شده در این مقاله با نتایج حاصل از به کارگیری روش سعی و خطا ] 13 و14 [ در تنظیم ضرایب کنترل کننده ها و روش فازی وزنی]4 [در تعیین نقطه بهینه دو تابع ریاضی مقایسه شده است . از امتیازات برجسته الگوریتم بهینه سازی ارائه شده این است که می توان درجه اهمیت توابع هدف را از قبل مشخص کرده و یا به صورت فازی با توجه به بهبود تابع هدف در روند بهینه سازی تعیین کرد. نتایج به دست آمده نشان دهنده عملکرد مناسب روش ارائه شده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A New Multi-Objective Optimization Method Based on Genetic- Fuzzy Algorithm and its Application in Induction Motor Speed Control

نویسندگان [English]

  • B. Mirzaeian
  • M. Moallem
  • V. Tahani and Caro Lucas

چکیده [English]

In this paper, a new method based on genetic-fuzzy algorithm for multi-objective optimization is proposed. This method is successfully applied to several multi-objective optimization problems. Two examples are presented: the first example is the optimization of two nonlinear mathematical functions and the second one is the design of PI controller for control of an induction motor drive supplied by Current-Source-Inverter (CSI). Step response of the system is considered and controller parameters are designed based on multi-objective optimization technique. Rise-time, maximum over-shoot, settling time and steady state error are considered as objective functions. The simulation results of the new method for induction motor speed control and optimization of two nonlinear mathematical functions are compared with the results obtained from other methods [4,14,15], which shows better performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-Objective Optimization
  • Genetic- Fuzzy Method
  • Induction Motor Speed Control

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی