نویسنده

چکیده

به منظور بررسی کارایی زیست صافی برای حذف گاز H2S از هوای آلوده، ابتدا زیست صافی ستونی به ابعاد 120´14cm از جنس پلی اکریلیک3 شفاف به همراه کلیه تجهیزات کنترل و تولید H2S ساخته شد. زیست صافی ساخته شده با صفحه‌های مشبک به چهار قسمت تقسیم شد. این ستون با بستر طبیعی حاوی مخلوطی از کمپوست قارچ و پوسته صدف به نسبت 1:4 پر شد.
کارایی این زیست صافی به مدت 4 ماه کار مدوام با سرعتهای حجمی و غلظتهای مختلف H2S در شرایط دمای محیط مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که بازدهی این روش برای غلظت حدود 150ppm گاز سولفید هیدروژن موجود در هوا، دمای متوسط 26.9°C و در سرعتهای حجمی 6 و 12 لیتر بر دقیقه بیش از 95 درصد و برای دمای متوسط 20.5°C و سرعتهای حجمی 5/19 و 26 لیتر بر دقیقه و با همان غلظت H2S، بیش از 85 درصد است. مقدار متوسط سرعت حذف بیشینه (Vm) برابر 0.075 g S/kg-dry compost.h و متوسط ثابت اشباع (km) برابر 32.5 ppm به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Performance of Compost Biofilter for Hydrogen Sulfide Removal from Contaminated Air

نویسنده [English]

  • S. A. Shojaosadati and A. Seifi

چکیده [English]

In order to evaluate the performance of biofilter for H2S removal from contaminated air, a 120×14 cm column biofilter was constructed using clear polyacrylic material in conjunction with H2S production and control systems. The column was divided into four stages using perforated plates. The column was packed with a mixture of mushroom compost and snail shell (4:1).
The performance of biofilter was evaluated during 4 months of operation under various flow rates and H2S concentrations in ambient temperature. According to the results, the removal effeciency of H2S in polluted air for concentrations of up to 150 ppm, average temperature of 26.9°C and under flow rates of 6 and 12 l.min-1 was more than 95% the results for average temperature of 20.5°C and the flow rates of 19.5 and 26 l.min-1 but constant H2S concentration was more than 85%. The maximum removal rate (Vm) was measured as 0.075 g S/kg-dry compost.h and average saturation constant (Ks) was 32.5 ppm

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compost Biofilter
  • Hydrogen Sulfide Removal

تحت نظارت وف ایرانی