نویسنده

چکیده

حل مسئله تعادل ترافیکی یا “تخصیص ترافیک” ، به عنوان آخرین مرحله از برنامه ریزی حمل و نقل ، تقاضای مبدأ – مقصدهای یک شبکه حمل و نقل را با توجه به قانون تعادل ترافیکی ، روی کمانهای شبکه توزیع می کند و حجم جریان کمانها را تخمین می زند . در فرمولبندیهایی از تعادل ترافیکی که بر اساس ذخیره سازی مسیرهاست . حجم حافظه مصرفی رایانه به طور قابل توجهی به تعداد مبدأ – مقصدهای مؤثر ( مبدأ – مقصدهای با تقاضای غیر صفر ) وابسته است و از این رو ، حل مسائل واقعی حمل و نقل در حافظه متعارف1 رایانه امکانپذیر نیست . این مقاله می کوشد با ارائه روشهایی نشان دهد که می توان با کاهش تعداد مبدأ – مقصدهای مؤثر و جبران خطای ایجاد شده ، مسائل واقعی تعادل ترافیکی را در حجم مناسبی از حافظه رایانه و با دقت قابل قبولی حل کرد . برای این منظور مسئله تعادل ترافیکی برای شهر مشهد که نمونه ای از یک مسئله در مقیاس واقعی است مورد بررسی قرار می گیرد و از طریق الگوریتم تکمیلی آشتیانی که نیازمند ذخیره سازی مسیرهاست حل می شود . در حالت عادی حل چنین مسئله ای در حافظه متعارف رایانه های شخصی امکانپذیر نیست . با وجود این ، روشهای ارائه شده در این مقاله امکان حل مسئله را در حافظه متعارف فراهم می سازند . مقایسه جوابهای به دست آمده از این روشها با جواب واقعی نشان می دهد که خطای ایجاد شده در اغلب روشها بسیار کم و در حد قابل قبولی است . این مقاله در انتها مقایسه ای اجمالی بین روشهای مختلف را ارائه می دهد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Methods of Reducing the Number of Effective ODs in Order to Solve Traffic Equilibrium Problem in Real Life Networks

نویسنده [English]

  • Sh. Toobaie and H. Z. Aashtiani

چکیده [English]

Solving traffic equilibrium problem, or “traffic assignment”, as the last step in Transportation Planning, distributes OD trip demands of a transportation network over the network links with regard to Traffic Equilibrium Law, and estimates the link flows. In formulations of traffic equilibrium which are based on path saving, the memory consumption is considerably affected by the number of effctive OD pairs (ODs with non zero
demand), thus making it impossible to solve a real life transportation problem in a computer’s conventional memory. This paper attempts to present some methods to show that, reducing the number of effective OD pairs and compensating for the error, it is possible to solve a real life traffic equilibrium problem in a reasonable amount of computer memory and up to an acceptable precision. To do so, the traffic equilibrium problem of the city of Mashhad, as a case of a real life problem, is considered and The Aashtiani complementary algorithm which requires path saving is applied to solve the problem. Solving such a problem in a PC’s conventional memory is normally impossible. Nevertheless, the methods presented in this paper allow us to solve it in a conventional memory. Comparison between the results of these methods with the original answer shows that the errors generated via these methods are quite low and acceptable. A brief comparison is finally made among the different methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equilibrium
  • Traffic Assignment
  • Origin-Destination Demand

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی