نویسنده

چکیده

در این مقاله مسئله یافتن یک شبکه ارتباطی1 با حداقل هزینه در نظر گرفته می‌شود که در آن اولاً شبکه چندکالایی2 و بدون جهت3 و ثانیاً هزینه کمانها توابعی خطی قطعه‌بندی شده و مقعر4 از جریانها هستند. چند روش برای حل مسئله بررسی می‌شوند: روش جستجوی تصادفی ترمودینامیکی، یک رو ش ابداعی بر پایه روش ارائه شده توسط مینوکس و یک روش ساده سازی لاگرانژی برای به دست آوردن حد پایینی همچنین نتایج محاسباتی سه روش بالا ارائه می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Network Optimization with Concave Costs

نویسنده [English]

  • S. Ketabi

چکیده [English]

In this paper the problem of minimum cost communication network design is considered where the costs are piecewise linear concave. Several methods are compared: Simulated Annealing method, a heuristic based on the method proposed by Minoux, and a lagrangian method based on lower bounding procedure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Network flow
  • Piecewise linear concave function
  • link-path model
  • random search methods
  • lagrangian relaxation method
  • subgradient method

تحت نظارت وف ایرانی