نویسندگان

چکیده

پوشش روی در یک محلول سولفاتی اسیدی به طریق گالوانواستاتیکی در چگالی جریانهای 10، 20 و 100 میلی‌آمپر بر سانتیمتر مربع روی ورق فولاد ایجاد شد. ورق فولاد مورد استفاده در حالت نورد سرد شده با عدد زبری متوسط 34/1 میکرون و بافت بلورین (111) بود. موقع آبکاری، در چگالی جریان 10 میلی‌آمپر بر سانتیمتر مربع، در بعضی نمونه‌ها، پتانسیل در حدود 870- میلی‌ولت نسبت به الکترود کالومل اشباع (SCE)، شروع به نوسان کرد. در طی این دوره هیدروکسید روی بر روی سطح رشد کرد. پس از گذشت زمان معینی پتانسیل به محدوده راسب شدن روی یعنی 1020- میلی‌ولت نسبت به SCE سقوط کرد. بلورهای روی ابتدا بر روی مناطق خشنتر سطح پدید آمدند و بعد بر روی مناطق صافتر. افزایش چگالی جریان آبکاری باعث کاهش اندازه دانه، تغییر مکانیزم جوانه‌زنی و تغییر در مورفولوژی و بافت بلوری روی شد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Current Density on Morphology and Texture of Zinc Electrodeposit on Steel

نویسندگان [English]

  • A. Saatchi
  • H. Yan
  • and S. J. Harris

چکیده [English]

Zinc was electrodeposited from an acidic sulphate solution on commercial steel sheet substrates galvanostatically at 10, 20, and 100 mA/cm2. The steel substrates had an average roughness number of 1.34 microns and a high percentage of its grains had their (111) planes parallel to the plate surface. During electrodeposition at 10 mA/cm2, on some specimens, there was an intense potential fluctuation around –870 mV vs Saturated Calomel Electrode (SCE). During this period zinc hydroxide precipitated on the surface. After a certain time, the potential dropped to –1020 for zinc deposition. Zinc nuclei were seen to precipitate from zinc hydroxide. Increasing current density changed nucleation mode from progressive to instantaneous, and also changed the size, morphology, and texture of zinc deposits.
Keywords: Zinc Electroplating, Current Density, Morphology, Orientation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zinc Electroplating
  • current density
  • morphology
  • Orientation

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی