نویسنده

چکیده

در این مقاله پدیده انتقال رسوب موازی با خط ساحلی در نواحی ساحلی مورد بررسی قرار گرفته است. از بین عوامل مؤثر در پدیده انتقال رسوب روی امواج، جریانها و خصوصیات توپوگرافی ساحل تأکید بیشتری می‌شود. همچنین برای بررسی رفتار امواج از نظریه موج خطی استفاده می‌شود. برای شبیه سازی جریان ساحلی، معادلات پیوستگی و ممنتم با در نظر گرفتن عبارتهای مربوط به تنشهای تشعشعی برای راستای موازی با خط ساحلی حل شده‌اند. برای تعیین پروفیل غلظت رسوبات معلق در عمق نیز معادله انتقال-پخش رسوب در حالت میانگین زمانی حل شده است.
براساس روابط مذکور و سایر روابط مورد نیاز برای بررسی پدیده انتقال رسوبات ساحلی برنامه رایانه‌ای PLSTP1 که با زبان فرترن 77 نوشته شده است، برای پیش‌بینی جریان و رسوبات ساحلی ارائه شده است که در این برنامه، معادلات دیفرانسیل حاکم بر پدیده انتقال رسوب با روش عددی تفاضل محدود و به طرق تفاضل رو به جلو، تفاضل رو به عقب و تفاضل مرکزی به صورت یک‌بعدی حل شده‌اند. درنهایت نتایج حاصل از این برنامه رایانه‌ای با سایر نتایج و اندازه‌گیریهای موجود مقایسه شده است که این مقایسه، صحت و دقت برنامه رایانه‌ای مذکور را تأیید می‌کند.

واژگان کلیدی : رسوبات دریایی، موج، ساحل، جریان، انتقال رسوب

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of a Computer Model for the Prediction of Littoral Sediment Transport Rate

نویسنده [English]

  • N. Talebbeydokhti and M. Nikmanesh

چکیده [English]

In this paper, longshore sediment transport in littoral zones is investigated. For investigation of sediment transport in the nearshore zone, the effects of waves, currents and topographical conditions of coast are considered. Linear wave theory was used for the investigation of the wave behaviour. Governing equations of littoral current are continuity and momentum ones. For calculating concentraion profile of suspended sediments at depth, the convection-diffusion equations must be solved.
A computer program called “PLSTP” (Prediction of Sediment Transpornt in Littoral Zones) is developed for investigation of sediment transport process in littoral zones. The finite difference method is used for solving governing equations. The results show a good agreement between this model and the measurements available.

Keywords: Littoral transport, Wave, Shore, current, sediment transport

کلیدواژه‌ها [English]

  • Littoral Transport
  • wave
  • Shore
  • current
  • sediment transport

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی