نویسنده

چکیده

در حقیقت در فرایند طراحی بهینه محوطه توقفگاه هواپیماها یا ایپرون1 در فرودگاه باید پاسخی برای مسائلی یافت که عمده‌ترین آنها عبارت‌اند از: مساحت، ابعاد و اندازه بهینه محوطه توقفگاه پایانه موجود و یا طراحی شده اعم از مسافری و باری؛ تعداد و ابعاد و همچنین نحوه آرایش گیتها2 براساس انواع مختلف عملیات ورود و خروج و نحوه توقف هواپیماها؛ شبیه‌سازی و آرایش هواپیماها در محوطه توقفگاه موجود یا پیش بینی شده در مقاطع زمانی مختلف از روز در فرودگاه. به طور کلی در این تحقیق، ابتدا مدل ریاضی بهینه‌ای برای طرح و آرایش محوطه توقفگاه هواپیماها ارائه و سپس براساس مبانی نظری این مدل و به منظور دستیابی به شرایط واقعی طرح و لحاظ کردن مشخصه‌ها و متغیرهای تصادفی از جمله تقاضای وارده بر مجموعه عناصر سیستم و ارزیابی و آزمایش آن، مدل شبیه‌سازی طراحی این بخش از فرودگاه مطرح خواهد شد. نتایج حاصل از شبیه‌سازی رایانه‌ای مبتنی بر مدل ریاضی ارائه شده نشان‌دهنده این است که سیاستها و خط مشیهای مدیران فرودگاه و شرکتهای هوایی در قالب برنامه‌های زمان‌بندی پروازی، نوع کاربری گیتهای توقفگاه، ترکیب ناوگان هواپیمایی فرودگاه در طول دوره‌های طرح،‌شرایط عملیاتی و خدمات‌رسانی و ملاحظات اقتصادی تأثیر تعیین کننده‌ای در ساختار طراحی توقفگاههای هواپیما دارد.

واژگان کلیدی : فرودگاه، توقفگاه (ایپرون)، بهینه سازی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Optimum Model for the Design of Airport Aprons

نویسنده [English]

  • M. Saffarzadeh and Gh. Masoumi

چکیده [English]

In the process of the optimum design of aprons, solutions should be found for problems and such issues as the optimum area and dimensions of the apron, including the passenger and the cargo the number and dimensions of the gates on the basis of different types of aircraft parking configuration aircraft simulation and arrangement in different time periods of the given day at the airport. In this research, a mathematical model was developed for the analysis and design of airport aprons based on minimum transportation cost. Some of the parameters of transportation cost include user, capital, and operational costs. Moreover, based on the fundamentals of the mathematical model, a computerized simulation model was developed taking into consideration the actual parameters of design of airport aprons such as stochastic demand, passenger behaviour, and evaluation of analytical model. The results obtained from the computerized simulation model indicate that policies of the airport authorities and air carriers such as flight schedules, gate use strategy, the mix of aircraft fleet during the planning horizon, operational conditions, and economic cosiderations have significant impacts on the design of the aprons.

Keywords: Airpornt, Apron, Optimization, Design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Airpornt
  • Apron
  • optimization
  • Design

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی