نویسندگان

چکیده

در این مقاله یک روش اصلاح شده شکافت بردار شار1 برای حل معادلات کامل ناویراستوکس دوبعدی تراکم‌پذیر معرفی می‌شود. در اثر این اصلاح، پخش عددی در محاسبات کاهش یافته است. کد رایانه‌ای تهیه شده با استفاده از این الگوریتم را می‌توان به طور دقیق و ساده، برای تحلیل میدانهای جریان پیچیده همراه با ناپیوستگیها در خواص جریان، نظیر اندرکنشهای موج ضربه‌ای با لایه مرزی به کار برد. در این روش به منظور استفاده از الگوریتمهای مختلف، از روشهای شکافت آپ ویند جابه‌جایی2 و شکافت بردار شار با پخش عددی کم3 استفاده شده است. برای افزایش دقت و یکنوایی4 جوابها، متغیرهای پایستار5 در فصل مشترک سلولها با اعمال محدودگر6 به کمک روشهای MUSCL7 برونیابی شده‌اند. با استفاده از این روش چهار مسئله نمونه حل شده و نتایج آنها با نتایج حاصل از حل عددی و / یا اندازه‌گیری تجربی دیگران مقایسه شده‌اند. بررسیها نشان می‌دهد که ضمن کاهش پخش عددی، سازگاری خوبی بین نتایج مقایسه شده وجود دارد.

واژگان کلیدی : معادلات ناویراستوکس تراکم پذیر، شکافت بردار شار، آپ ویند جابه‌جایی، پخش عددی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Modified Flux Vector Splitting Scheme for Flow Analysis in Shock Wave Laminar Boundary Layer Interactions

نویسندگان [English]

  • A. Shadaram
  • H. Khaleghi and M.S. Sadeghipour

چکیده [English]

The present work introduces a modified scheme for the solution of compressible 2-D full Navier-Stokes equations, using Flux Vector Splitting method. As a result of this modification, numerical diffusion is reduced. The computer code which is developed based on this algorithm can be used easily and accurately to analyze complex flow fields with discontinuity in properties, in cases such as shock wave boundary layer interactions. This scheme combines advantages of both Advective Upstream Splitting (AUSM) and Low Diffusion Flux Vector Splitting (LDFVS) Methods. To increase accuracy and monotonicity, the conservative variables are extrapolated at the cell interfaces by using the MUSCL approach with limiter. This algorithm has been used to solve four sample problems. It has been shown that the numerical diffusion has been reduced and the results are in good agreement with published numerical and/or experimental data.

Keywords: Compressible Navier Stokes Equations, Flux Vector splitting, Advective upwind, Numerical diffusion

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compressible Navier Stokes Equation
  • Flux Vector splitting
  • Advective upwind
  • Numerical diffusion

تحت نظارت وف ایرانی