نویسنده

چکیده

یک مدل دو مرحله ای برای طراحی سلولهای ساخت ارائه شده است. در مرحلۀ اول این مدل برای اولین بار با تعداد سلول به صورت یک متغیر تصمیم گیری برخورد شده است. در مرحلۀ دوم با استفاده از تعداد معلوم سلول و استفاده از دو تابع هدف حداقل کردن ظرفیت بدون استفادۀ سیستم و حداکثر کردن مشابهت در گروه قطعات تخصیص داده شده به سلولها، طراحی سلول انجام می شود. به دلیل اینکه جواب حاصل از مرحلۀ دوم با دو تابع هدف متفاوت منجر به جوابهایی می شود که نمی توانند همزمان اهداف فوق را ارضا کنند. یک روش ابتکاری با استفاده از مفهوم ضریب مشابهت سلولی پیشنهاد شده است که جوابهای خوبی را ایجاد می کند.

واژگان کلیدی: سلول سوخت، ضریب مشابهت سلولی، مدل دومرحله ای، الگوریتم ابتکاری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design of Manufacturing Cells with Two- Phase Model and A Heuristic Algorithm

نویسنده [English]

  • F. Mokhatab Rafiee

چکیده [English]

A Two-phase model for configuring a cellular manufacturing system is proposed. In phase (I), for the first time, number of cells is considered as a decision variable. In phase (II), pursing two different objectives, one minimization of underload and the other, maximization of similarity of parts within a group, the design procedure is performed. As one cannot have these two objects together, a heuristic algorithm based on cellular similarity coefficient and integration of two objects is proposed. The results confirmed that the proposed heuristic procedure has reasonable outcomes.

Keywords: manufacturing cell, cellular similarity coefficient, two-phase model, heuristic algorithm

کلیدواژه‌ها [English]

  • manufacturing cell
  • cellular similarity coefficient
  • two-phase model
  • heuristic algorithm

تحت نظارت وف ایرانی