نویسندگان

چکیده

در این بررسی حد کرنش کمانشی برای اولین بار به عنوان یکی از مهمترین عوامل محدودیت میزان شکل دهی مرحله ای در فرایند شکل دهی غلتکی سرد معرفی و برای محاسبۀ آن روشی بر پایۀ تحلیل اجزای محدود غیر خطی پیشنهاد شده است. آن گاه برای دو فرایند یژه که دارای سابقۀ نتایج تحلیلی و تجربی هستند، حد کرنش کمانشی محاسبه و ارزیابی شده است. تحلیل های اجزای محدود با استفاده از نسخۀ 3/12 نرم افزار LUSAS انجام شده است. نتایج نشان می دهند هنگامی که ظرفیت کمانشی نوار ورق عامل محدودیت میزان شکل دهی باشد، معیار حد کرنش کمانشی سازگاری خوبی با واقعیت دارد. از نتایج دیگر این بررسی ارائۀ قابلیت طراحی الگوی گل مقطع بر اساس معیار حد کرنش کمانشی است. تعریف و تعیین حد کرنش کمانشی و طراحی الگوی گل بر اساس این حد کرنش تازگی دارد و برای نخستین بار انجام شده است.

واژگان کلیدی: شکل دهی غلتکی سرد، تحلیل اجزای محدود غیرخطی، کمانش موضعی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of Buckling Limit of Strain in Cold Roll Forming through Finite Element Analysis

نویسندگان [English]

  • M.Farzin
  • M. Salmani-Tehrani and S.H. Hashemolhoseini

چکیده [English]

In this study, Buckling Limit of Strain (B.L.S.) is introduced as one of the most important limiting factors in cold roll forming process. B.L.S. is calculated by the finite element procedure. Then for two particular processes with existing analysis and experimental results, B.L.S. has been determined and evaluated. LUSAS 12.3 is used for finite element analysis. The results show that when buckling of the sheet metal is the limiting factor, B.L.S. is in good agreement with practical limits. It has also been shown that flower pattern can be well predicted when B.L.S. is obtained and this idea is another new outcome from this study. Using this criterion to define and determine B.L.S. and to design the flower pattern is a new concept accomplished for the first time.

Keywords: Cold Roll-Forming, Nonlinear Finite Element Analysis, Local Buckling

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold Roll-Forming
  • Nonlinear Finite Element Analysis
  • Local Buckling

تحت نظارت وف ایرانی