نویسندگان

چکیده

بسته به نوع ماهواره، حسگرها و تجهیزات کنترل کننده، برای کنترل وضعیت ماهواره ها در غیاب اطلاعات وضعیت محور سمت، روشهای گوناگونی ارائه شده است.
در این مقاله، از روش جدیدی استفاده شده که نسبت به روشهای پیشین از عمومیت بیشتری برخوردار است و با پیروی از الگویی کلاسیک برای تمامی ماهواره هایی که حداقل یک عنصر کنترل کننده داشته باشند قابل اعمال است. این روش منحصر به محور سمت نیست و پاسخگوی هرکدام از دو محور دیگر نیز هست. امتیاز بارز دیگر این روش، توانایی توسعۀ آن برای مانورهای با زوایای وضعیت بزرگ، به منظور کاربری های خاص است.
مشاهده کنندۀ مصنوعی جدید و با مرتبۀ کاهش یافته ای برای وضعیت محور سمت ارائه شده تا کنترل کنندۀ وضعیت با تلاشی کمتر و دقتی بیشتر، زوایای وضعیت را در محدودۀ مطلوب حفظ کند. از طریق شبیه سازی، روش این مقاله با یکی از روشهای قبلی و همچنین با ماهواره ای که تمامی اطلاعات وضعیت را در اختیار دارد مقایسه شده و نتایج این بررسی ارائه شده است.

واژگان کلیدی: کنترل وضعیت، کنترل کنندۀ PID، پایداری ورودی، خروجی کران دار، مشاهد کنندۀ مصنوعی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dynamic Modeling for Earth – Pointing Satellites to Control the Three – axis Attitude without the Attitude Information of One Axis

نویسندگان [English]

  • M. Jafarboland
  • H. R. Momeni and N. Sadati

چکیده [English]

Various methods are presented to control the attitude of satellite due to lack of information of yaw axis attitude so far.
In this paper, a new method is used which is more general and is applicable to all types of satellites, with at least one controller.
This method is not limited to YAW axis and can control the two other axes as well. One feature of this approach is the ability to be modified for large angle maneuvers for special applications.
A new observer is also proposed for the controller, which causes the angles attitude to be kept in desirable values, with minimum control effort and more accuracy. Simulation results show that compare with methods using the complete all axis information, this approach is satisfactory.

Keywords: Attitude control, PID controlley, BIBO stability, pseudo observer

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude control
  • PID controlley
  • BIBO stubility
  • Pseudo observer

تحت نظارت وف ایرانی