نویسندگان

چکیده

طراحی یک کنترلکننده تعقیب مقاوم برای یک سیستم غیرخطی چند ورودی- چند خروجی که عدم قطعیت دارد از پیچیدهترین مسائل کنترل است. در این مقاله برای نیل به این هدف روش کنترل مد لغزشی، توسعه داده میشود. در این راستا قانون کنترل بهنحوی اصلاح میشود که علاوه برافزایش یافتن دقت تعقیب در داخل لایه مرزی، سرعت همگرایی در خارج لایه مرزی نیز بیشتر میشود. به این طریق کنترل تعقیب مقاومی طراحی میشود که قادر است برای مانورهای چرخشی بزرگ و دلخواه (180 درجه) وضعیت ماهواره را حفظ کند. در انتها نتایج آزمون این روش با نتایج حاصل از روش آقایان علم علی و الگاک مقایسه و مشاهده میشود علیرغم کاهش دامنه سیگنالهای ورودی کنترلکننده، دقت تعقیب چند دهبار بیشتر است .
واژگان کلیدی: کنترل وضعیت ماهواره1، کنترل مد لغزشی2، سیستم غیر خطی، خطی ساز ورودی، خروجی3

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tracking Control of Uncertain Non - Iinear MIMO System Using Modified Sliding Surfaces for Attitude Large Maneuver of Satellites on Orbit

نویسندگان [English]

  • M. Jafarboland
  • H. R. Momeni and N. Sadati

چکیده [English]

Designing a robust tracking control for a non-linear MIMO system with uncertainty is one of the most complicated control problems. In this paper, sliding mode changed to non-linear controllable canonical form by input-output linearization. This, sliding surfaces can be defined in a way that we can de-couple equations and indicate the sliding conditions of multi-variable controller system. The uncertain parameters will be estimated properly and the input equation improved to apply the restricted input condition. The control law will be improved in a way that in addition to increasing the tracking accuracy inside the boundary layer, the speed of convergence will increase outside of the boundary layer. In order to satisfy the balance of the filter, the thickness of the adaptive boundary layer is used. Thus, a robust tracking control is designed which can trace the angle
of attitude of satellite for maneuvers with a very large angle (180 deg.) on a piece-wise smooth path. Finally, the simulation results are compared with Elmali & Olgac’s methods and it is shown that despite decreasing control signals, the tracking accuracy increases by several ten times.
Keywords: Attitude, Control, Sliding-mode control, Non-linear System, Input-Output Linearzation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Control
  • Sliding-mode control
  • Non-linear System
  • Input-Output Linearzation

تحت نظارت وف ایرانی