عنوان مقاله [English]

The Microsegregation Pattern of Aluminum and Silicon in the Matrix Microstructure of the Nodular Cast Irons

نویسنده [English]

  • A.R. Kiani Rashid and M. A. Golozar

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microsegregation
  • microstructure
  • Aluminium
  • silicon
  • Nodular Graphite Cast Iron
  • Austenite

تحت نظارت وف ایرانی