نویسندگان

چکیده

در این مقاله سعی شده است که ایده انجام آزمایش‌های کوتاه مدت و تسریع فرایندها بر اثر افزایش دما با یکدیگر ترکیب شده و روشی جدید برای تخمین خزش پایه دراز مدت بتن ارائه شود. برای این کار با توجه به شباهت نسبتاً زیاد خزش پایه بتن و خزش مواد پلیمری ویسکوالاستیک، ابتدا معادله هم ارزی زمان- دما که از خصوصیات مواد ویسکوالاستیک به شمار می‌رود، در مورد بتن مورد ارزیابی قرار گرفته است. معادله هم ارزی زمان- دما بیان می‌دارد که منحنی‌های خزش بر حسب لگاریتم مدت زمان بارگذاری در دماهای متفاوت، همگی جزیی از یک منحنی مادر هستند و با یک انتقال افقی که مقدار آن به دمای نمونه بستگی دارد، می‌توان این منحنی‌ها را بر منحنی مادر منطبق کرد. این خصوصیت باعث می‌شود که بتوان منحنی خزش در دمای کمتر و در مدت زمان‌های زیاد پس از بارگذاری را بر منحنی خزش در دمای بیشتر و در مدت زمان‌های کمتر پس از بارگذاری منطبق کرد. بنابر این در صورتی که در بتن معادله هم ارزی زمان- دما صادق باشد، می‌توان خزش پایه دراز مدت را با استفاده از مقدار خزش پایه کوتاه مدت در دمای بالاتر براورد کرد. برای ارائه مدلی که بتواند خزش پایه دراز مدت بتن را با استفاده از نتایج آزمایش کوتاه مدت خزش براورد کند، معادله‌ای نظری برای در نظر گرفتن تأثیر دما و بلوغ بتن در لحظه بارگذاری ارائه شده است. سپس روشی مناسب برای تطبیق منحنی‌های خزش مربوط به دماهای مختلف بر یکدیگر پیشنهاد شده تا مدل بتواند مقدار خزش پایه بتن را در دماهای مختلف و در مدت زمان‌های زیاد پس از بارگذاری تخمین بزند. مدل پیشنهادی توسط قسمتی از داده‌های آزمایشگاهی موجود، مورد ارزیابی قرار گرفت و توانایی این مدل برای تخمین خزش پایه بلند مدت بتن نشان داده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A New Method for Estimation of Creep of Concrete Using Short-TermTests under Higher Temperature

نویسندگان [English]

  • D. Mostofinejad
  • O. R. Barani and M. Saadatpour

چکیده [English]

In the Present study, attempt will be made to propose a new method for prediction of long-term essential creep of concrete utilizing some short-term creep tests under high temperature. To do so, regarding the similarities between essential creep of concrete and creep in viscoelastic materials, the time–temperature equivalence relation in viscoelastic materials is evaluated for concrete. This relation states that experimental curves of creep at different temperatures fit into a single curve when shifted along the axis of logaritmic time. To develop the model, an

equation was first developed taking into account the effect of temperature and the maturity of concrete. Then, an appropriate method was proposed for transmission of the creep curve of concrete under a specific temperature to fit in the creep curve of the same concrete under a temperature. The proposed model was verified using existing experimental data which very good agreement was observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete
  • Essential creep
  • Time-temperature equivalence
  • Model

تحت نظارت وف ایرانی