نویسندگان

چکیده

روشهای تعیین ATC را می‏توان به دو گروه روشهای ایستا و روشهای پویا تقسیم کرد. این مقاله یک روش سریع پویا برای تعیین ATC ارائه می‏دهد که در آن هم حد پایداری دینامیکی ولتاژ و هم حد پایداری گذرای زاویه در نظر گرفته شده‏اند. برای تعیین حد دینامیکی ولتاژ از دترمینان ماتریس ژاکوبین، که با تقریب محاسبه می‏شود، به عنوان شاخص استفاده شده است و برای تعیین پایداری گذرا از روش مستقیم انرژی استفاده می‏شود. با ترکیب این دو روش، الگوریتمی ارائه شده که می‏تواند ATC را با در نظر گرفتن هر دو حد پایداری دینامیکی ولتاژ و گذرای زاویه تعیین کند. مهمترین مزیت این الگوریتم علاوه بر در نظر گرفتن پایداری دینامیکی ولتاژ و گذرای زاویه، سرعت آن است. با توجه به سرعت این روش می‏توان آن را به عنوان نامزد مناسبی برای غربال اولیه پیشامدها و تعیین مواردی که بایستی با دقت بیشتر بررسی شوند، در نظر گرفت. نتایج کاربرد این روش برای سیستمهایی با 2، 3، 7(CIGREE)، 10، 30 (IEEE) و 145 باس در مقاله آورده شده است که سرعت و کارایی آن را محرز می‏سازد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of ATC Using Voltage and Transient Stability, Simultaneously

نویسندگان [English]

  • M. Eidiani
  • M. H. Modir Shanechi and E. Vaahedi

چکیده [English]

Methods for calculating Available Transfer Capability (ATC) of the transmission systems may be grouped under Static and Dynamic methods. This paper presents a fast dynamic method for ATC calculations, which considers both Transient Stability Limits and Voltage Stability Limits as terminating criteria. A variation of Energy Function Method is used to determine the transient stability limit and the determinant of the Jacobian matrix of the system is used as an index to determine the voltage stability limit. A novel method is used to approximately calculate this determinant. Combining these two methods, an algorithm that calculates ATC, based on both voltage and angle dynamic stability is presented. The advantage of this algorithm, besides considering both voltage and angle dynamic stability, is its high speed. This speed of calculation makes the algorithm a perfect

candidate to be used in screening contingencies and to determine those cases that need to be further analyzed. To demonstrate the validity, efficiency, and the speed of the new method, it is employed in the calculation of ATC for numerical examples with 2, 3, 7 (CIGREE), 10, 30 (IEEE) and 145 (Iowa State) buses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • voltage Stability
  • Transient Stability
  • ATC

تحت نظارت وف ایرانی