نویسنده

چکیده

محاسبات انتقال آلودگی
برای چهار گزینه مختلف مدفن زباله (لندفیل) با استفاده از کد رایانه ای POLLUTE انجام پذیرفت. ضرایب انتشار یون کلر در لایه خاک طبیعی و لایه خاک متراکم شده، با انجام آزمایشات متعدد انتشار روی نمونه خاکهای مدفن زباله ارومیه، اندازه گیری شدند. این ضرایب به همراه پارامترهای هندسی، فیزیکی، و شیمیایی لایه‌های طبیعی و مهندسی و شرایط مرزی حاکم، در محاسبات چهار گزینه در نظر گرفته شده برای طرح مدفن، مورد استفاده قرار گرفتند. با در نظر گرفتن معیار استاندارد آب شرب برای یون کلر در سفره آب زیر زمینی زیر مدفن، چهار گزینه تعریف شده از نظرآلودگی و یا عدم آلودگی در یک مدت زمان معین، مورد ارزیابی قرار گرفتند. مقایسه نتایج نشان داد که گزینه چهارم که دارای المانهای مهندسی شامل یک لایه زهکش سفره‌ای برای جمع آوری شیرابه و یک لایه رسی متراکم شده در زیر مدفن است، از اطمینان بیشتری برای کنترل و کاهش انتقال آلودگی از کف مدفن به سفره آب زیر زمینی برخوردار است. این گزینه برای استفاده در طراحی محلهای دفن زباله کشور، به عنوان یک طرح بهینه نیمه مهندسی توصیه می‌شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Optimum Landfill Design by Contaminant Transport Analysis

نویسنده [English]

  • K. Badv

چکیده [English]

Contaminant transport analysis was performed for four selected solid waste landfill designs using the computer code POLLUTE. The diffusion coefficients were determined for the natural soils (aquitard) and compacted soils from the Urumia landfill site, using the diffusion tests. These coefficients along with the geometrical, physical, and chemical parameters of the natural soil and engineered layers, as well as the dominant boundary conditions were used in the analysis of the four selected

designs for the landfill. These designs were evaluated for the contamination of the underlying aquifer in a specified period, using the drinking water standard for chloride ion. The comparisons showed that the fourth design which includes the engineered elements of a blanket type leachate collection layer and a compacted clayey liner underneath the landfill base, has more certainty in controlling the contaminant transport from the landfill base to the underlying aquifer. This type of landfill could be introduced as an optimum and semi-engineered design to be used for solid waste landfills in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landfill
  • Optimum Design
  • diffusion
  • Contaminant Transport
  • Aquifer

تحت نظارت وف ایرانی