نویسندگان

چکیده

تحلیل پایداری خنثی برای یک جریان برشی برای نیمرخ سرعت در پشت صفحه تخت به کمک روش طیفی انجام شده است. پس از نگاشت معادله ماتریسی شده اور سامرفلد و نیمرخ سرعت حاکم توسط تابع تبدیل مناسب، مسئله مقادیر ویژه تعمیم یافته، با سری چند
جمله ای کسینوسی چبی شف، تقریب زده شده است. با اعمال یکسری شرطها و توابع بر اساس تعداد جمله های به کار رفته سری و نقاط تصحیح، به انطباق ضرایب سری در نقاط ابتدایی و پایانی دامنه پرداخته می‌شود و در نهایت با اعمال شرایط مرزی نیومن برنامه محاسبات عددی مورد نیاز تهیه شده است. نتایج به دست آمده به صورت منحنیهای مختلف پایداری خنثی و همچنین جدول نتایج ارائه شده است. درستی و صحت عملکرد روش با نتایج عددی بدست آمده برای حالتی که نتایج عددی و آزمایشگاهی برای آن موجود بوده است برای نیمرخ سرعت در پشت سیلندر انجام شده است. مقایسه نشان می‌دهد که پاسخ به دست آمده انطباق کامل بر نتایج گزارش شده از روشهای دیگر و نتایج آزمایشگاهی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Stability Analysis for Wake Flow Behind a Flat Plate

نویسندگان [English]

  • M. Kahrom
  • K. Alavie and M. M. Jafariean

چکیده [English]

Neutral stability limits for wake flow behind a flat plate is studied using spectral method. First, Orr-Sommerfeld equation was changed to matrix form, covering the whole domain of solution. Next, each term of matrix was expanded using Chebyshev expansion series, a series very much equivalent to the Fourier cosine series. A group of functions and conditions are applied to start and end points in the mathematical domain of the solution so as to avoid error accomulation at these points. The scheme ends with two matrices which result from the Orr-Sommerfeld equation. These matrices are solved, in conjunction,
with boundary conditions ending up with a curve of neutral points of stability for an assumed velocity profile. Results are compared with other existing numerical methods and experiments, and the accuracy of the method is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orr-Sommerfeld
  • Disturbance
  • Neutral Stability
  • Spectral Method
  • Chebeyshev Series
  • Shear flow

تحت نظارت وف ایرانی