نویسندگان

چکیده

در این مقاله ضریب انتقال گرمای متوسط سه لوله افقی در یک ردیف قائم واقع در یک کانال و در یک جریان از هوا که کاملا توسعه یافته نیست، به‌طور تجربی اندازه‌گیری شده است.
اساس روش اندازه‌گیری بر پایه روش رطوبت سنجی استوار است و ضریب انتقال گرما به کمک تشابه بین مکانیزمهای انتقال جرم و گرما محاسبه شده است. قطر لوله‌ها mm 11 و فاصله بین آنها mm 40 و نسبت بین قطر لوله‌ها به فاصله بین دیواره‌های مجاور22/0 ›D/W ›055/0 است. عدد رینولدز جریان بین 6000› ReD › 500 تغییر می‌کند. نتایج نشان می‌دهدکه عدد ناسلت هریک از لوله‌ها، با افزایش D/W، افزایش می‌یابد. همچنین افزایش عدد ناسلت لوله دوم بیشتر از لوله سوم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Heat Transfer from a Tube Bank in Cross Flow in a Duct

نویسنده [English]

  • Nouri and A. M. Lavasani

چکیده [English]

An experimental investigation on heat transfer coefficient is presented from three horizontal tubes in a vertical array in a duct for 500

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experimental method
  • heat and mass transfer
  • Tube bank
  • Duct

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی