نویسنده

چکیده

برای انحلال فلزات موجود (کبالت،‌ آهن، منگنز) در سنگ معدن کبالت تیدراقلید فارس به ویژه کبالت از روش لیچینگ احیایی استفاده شد. در این مقاله انحلال نمونه حاوی کبالت در حضور فنل با اسید سولفوریک انجام و تأثیر عوامل مختلف بر لیچینگ تعیین شد. عوامل مورد بررسی شامل دما، غلظت اسید، زمان انحلال، میزان فنل، نسبت مایع به جامد و ثاثیر متقابل بعضی از عوامل مذکور بود که در این تحقیق مشخص شد دما بیش از سایر عوامل بر نسبت SN تأثیر گذاشته که تحلیل واریانس، میزان تأثیر آن را برابر 98/79 درصد محاسبه کرد. زمان با سهم 68/7 درصد و غلظت اسید با 17/4 درصد از دیگر عواملی بود که بر نسبت SN اثر ‌گذاشت. علی رغم اینکه تأثیر مقدار فنل ناچیز بود ولی آزمایش لیچینگ در غیاب فنل منجر به کاهش بازیابی کبالت شد که نشان داد فنل بربازیابی کبالت تاثیر مثبت دارد ولی علت کم اثر بودن آن در این تحقیق را می‌توان میزان سطوح انتخاب شده بیان کرد. این مطلب در مورد تاثیر نسبت مایع به جامد و غلظت اسید نیز صادق بود. در هر حال سه عامل دما، زمان و غلظت اسید به عنوان عاملهای برتر انتخاب شدند که سطوح بالایی این عوامل به عنوان شرایط بهینه در نظر گرفته شدند. ولی با توجه به ناچیز بودن اثر دو عامل دیگر سطوح پایین آنها به عنوان سطوح برگزیده انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimization of Reductive Leaching of Tidar Cobalt Ore Using Taguchi Method

نویسنده [English]

  • M. M. Diband Khosravi and M. Abdollahiy

چکیده [English]

Reductive leaching was used to dissolve metals, especially cobalt, present in Fars Tidar mine,. In this paper, cobalt ore was leached with sulphuric acid in the presence of phenol to determine the effects of various factors on leaching. These factors included temperature, acid concentration, time, phenol content, pulp density, and interaction between some of the parameters. The results indicated that temperature was more effective on SN ratio (Signal to Noise ratio) which was found to be about 80%. The effecst of time and acid concentration on SN ratio were also determined at about 8% and 4 %, respectively. Although the effect of phenol content on cobalt leaching was too low but dissolution of cobalt decreased in the absence of phenol. Therefore, it was concluded that phenol was one of the factors in effective the leaching process. Anyway, three parameters

including temperature, acid concentration, and time were selected as more effective parameters. Consequently optimum conditions can be obtained with high levels content of temperature, acid concentration, and time with low levels of phenol and pulp density.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reductive leaching
  • cobalt
  • Sulphuric acid
  • optimization
  • Taguchi method
  • Tidar mine
  • SN ratio
  • Phenol

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی