نویسنده

چکیده

این مقاله، الگوریتم کامل تحلیل مستقیم پاسخ لرزه‌ای عوارض توپوگرافی دو‌بعدی ناهمگن در فضای زمان توسط روش اجزای مرزی را ارائه داده است.
پاسخ لرزه‌ای چند عارضه توپوگرافی متنوع، شامل دره خالی، نیم فضا، دره آبرفتی و تپه، در برابر امواج مهاجم درون‌صفحه SV و P محاسبه شده‌اند که کارایی الگوریتم ارائه شده و امکان جایگزینی روشهای مشابه در فضاهای تبدیل‌یافته توسط آن را در حوزه تحلیل لرزه‌ای ساختگاههای دوبعدی ناهمگن بیان می‌دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Transient Site Response Analysis of Nonhomogeneous Two-dimensional Topographic Features Using BEM

نویسنده [English]

  • M. Kamalian and A. Sohrabi Bidar

چکیده [English]

This paper presents the complete algorithm of site response analysis of nonhomogeneous topographic structures using transient two-dimensional boundary element method (BEM). Seismic behaviour of various topographic features including canyon, half plane, sedimentary filled valley and ridge sections, subjected to incident SV and P waves are analysed. The analysis shows the efficiency of the proposed algorithm and its advantage over common transformed domains methods in forming a basis for extension to non-linear behaviour.

کلیدواژه‌ها [English]

  • boundary element method
  • Time domain
  • Site effect
  • Nonhomogeneous
  • Two-dimensional topography effects
  • scattering
  • Amplification

تحت نظارت وف ایرانی