نویسنده

چکیده

برای بررسی معیارهای عملکردی در ساختمانهای مسکونی با مشخصات متداول در ایران، شش نمونه تیر بتنی تحت آزمایش بارگذاری رفت و برگشتی و یک طرفه قرارگرفته‌ است. نمونه‌ها بر پایه میانگین مشخصات موجود در ساختمانهای سه تا پنج طبقه در تهران طراحی شده است. برپایه تعریف ها و ضوابط FEMA356 و ATC-40 ، ترازهای بهره برداری آنی، ایمنی جانی، وآستانه فروریزش، روی منحنی نیروی جانبی – تغییر مکان، برای یکایک نمونه‌ها مشخص شده است. برپایه نتایج، معیارهای دوران پلاستیک،تغییر‌شکل نسبی ماندگار، شکل پذیری، کرنش متوسط در پوسته بتن و در آرماتور طولی، شاخص خسارت، و طول مفصل پلاستیک، برای ترازهای مختلف تعیین شده است. بر پایه نتایج آزمایشها، حدود ارایه شده توسط FEMA356 برای دوران پلاستیک و شکل پذیری محافظه‌کارانه به نظر می‌رسد. در تراز بهره‌برداری آنی، بزرگی کرنش در آرماتور طولی، انطباق نسبتا خوبی با مقدار (01/0) ارایه شده در FEMA356دارد. شاخص خسارت در تراز ایمنی جانی برابر 6/0 به دست آمده که بیانگر خسارت نسبتا شدید است، به گونه ای که امکان تعمیر تیرها دشوار است. مطالعات نشان داد که طول مفصل در تراز بهره برداری آنی تقریبا معادل 50% طول آن در تراز ایمنی جانی است. و نیز اختلاف طول مفصل در ترازهای ایمنی جانی و آستانه فروریزش
در حدود 20% است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Experimental Evaluation of Performance Criteria for Reinforced Concrete Beams under Cyclic Loading

نویسنده [English]

  • M. Khan-Mohammadi and M. S. Marefat

چکیده [English]

To assess the performance criteria of the reinforced-concrete, five-storey residential buildings common in Iran, an
experimental study in the structural laboratory of the University of Tehran has been conducted. The test program includes cyclic and monotonic load tests of six beams that represent three-to-five storey buildings with rigid frame structures. Using definitions given in FEMA-356 and ATC-40, stages of immediate occupancy, life safety, and collapse prevention have been identified on the drift- force curves of all specimens. Based on the test results, values of the plastic rotation, ductility, strain in concrete cover and in longitudinal bar, crack width, damage index, and length of plastic region at different levels have been determined. It was found that the recommended values of plastic rotation and ductility for reinforced concrete beams by FEMA-356 are conservative. The length of plastic hinge region in the stage of immediate occupancy is about half the plastic hinge length in the stage of life safety and it increases by 20% from life safety to collapse prevention

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyclic reversal loading
  • Ductility
  • pcrformance levels
  • performance criteria

تحت نظارت وف ایرانی