نویسندگان

چکیده

از فرایند اکستروژن گرم پودر برای تولید کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی تقویت شده با 5% حجمی ذرات سرامیکی Al2O3 و SiC استفاده شد. نمونه‌ها در محدوده دمایی 500 تا 600 درجه سانتیگراد و کاهش سطح مقطع 90 و 95 درصد اکسترود شدند. خواص محصول تولید شده با اندازه‌گیری استحکام، انعطاف‌پذیری، سختی و دانسیته نمونه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. ریز ساختار و سطح شکست نمونه‌ها نیز با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)بررسی شد. نتایج نشان دادند که فرایند اکستروژن گرم پودر موجب توزیع مناسب ذرات تقویت کننده در زمینه و دستیابی به دانسیته نزدیک به دانسیته نظری می‌شود. حضور ذرات تقویت کننده افزایش سختی و استحکام را به دنبال خواهد داشت. به نظر می‌رسد که کاهش سطح مقطع 90% برای تولید نمونه‌های کامپوزیتی زمینه آلومینیومی با استفاده از فرایند اکستروژن گرم پودر مناسب باشد. افزایش دمای اکستروژن تا C°600 موجب بهبود استحکام کششی نمونه‌ها شد. نتایج نشان داد که فشار لازم برای اکستروژن نمونه‌های پودری تابعی از سرعت سنبه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Parameters Involved in the Production of Aluminum Matrix Composites Using Hot Powder Extrusion

نویسندگان [English]

  • M. R. Toroghinejad
  • M. Sayadi and M. M. Moshksar

چکیده [English]

Aluminum matrix composites reinforced with Al2O3 and SiC particles (5 Vol%) were produced using the hot powder extrusion method. Extrusion temperature and extrusion reduction in area were chosen in the range of 500 to 600°C and 90 to 95%, respectively. The physical and mechanical properties of the extruded composites such as density, tensile strength, elongation and microhardness were evaluated and discussed as a function of extrusion parameters. The microstructure and fracture surface of the products were examined using SEM. The results showed that the composites were fully densified and reinforcement particles were distributed uniformly in the matrix. Presence of Al2O3 and SiC particles increased both strength and microhardness, but decreased the ductility of the composites. Experimental results for hot extrusion of the compacted powder billets also showed that the extrusion pressure was dependent on the ram speed or deformation strain rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hot powder extrusion
  • Aluminum matrix Eomposites
  • Reinforncing ceramic particles

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی