نویسندگان

چکیده

یکی از روشهای موثر برای مقاوم سازی ساختمانهای آجری اعمال شاتکریت مسلح شده با شبکه آرماتور به سطح دیوار است. برای ارزیابی رفتار دیوار آجری تقویت شده با روکش نمی‌توان از روشهای تحلیلی مبتنی بر معادلات ساده نظریه الاستیسیته استفاده کرد، لذا به‌کارگیری روشهای عددی در این زمینه اجتناب ناپذیراست.
در این پژوهش برای ارزیابی رفتار دیوار آجری تقویت شده با روکش مسلح، مدلسازی دیوار آجری با استفاده از نرم افزار المان محدود ANSYS انجام گرفته است .برای اطمینان از صحت مدلسازی ، از نتایج آزمون آزمایشگاهی برای کالیبراسیون مدل استفاده شده است. سپس مدل کالیبره شده برای مدلسازی دیوار تقویت شده تعمیم داده شده و در نهایت نتایج تحلیل دیوارهای آجری ساده و نظیر تقویت شده آنها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analytical Assessment of the Behaviour of the Masonry Wall Strengthed by Steel Mesh and Shotcrete

نویسندگان [English]

  • F. Nateghi
  • and A. S. Ghods

چکیده [English]

An effective approach for strengthening masonry buildings is to apply shotcrete reinforced with mesh on the surface of the wall. It is not possible to assess the behaviour of coated walls solely using analytical approaches based on simple equations of theory of elasticity without the use of numerical methods. Unreinforcced masonry wall is modelled in this study using the finite element software “ANSYS” to assess the behavior of walls strengthened with reinforced jacket. The accuracy of the model is ensured by calibrating the model against results obtained from laboratory tests. Then the calibrated model is
generilized to model the strengthed wall and, finally, the analytical results obtained from masonry walls and strengthed walls are compared and evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ANSYS
  • Masonry wall
  • Shotcrete
  • Solid65
  • Steel mesh

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی