نویسندگان

چکیده

در طراحی فونداسیونها، در صورت مواجهه با بارهای سنگین سازه ای، کاملترین گزینه، استفاده از تلفیق دو سیستم رادیه و گروه شمع است که اصطلاحا پی های رادیه ی مرکب خوانده می شود. از آنجا که رفتار مجموعه از نوع رفتار اندرکنشی بین خاک، شمع و پی گسترده است، تحلیل آنها پیچیده است، تا کنون روشهای متعددی در تحلیل توان باربری و توزیع نیروها بین اجزای این سیستمها، پیشنهاد شده است. این روشها مشتمل بر روشهای دستی و رایانه اند. در اغلب این روشها عموماً از توان باربری رادیه، که سهم قابل توجهی را دارا است، صرف نظر می شود. همچنین تعیین پارامترهای مورد استفاده در این روشها مانند سختی رادیه یا گروه شمع، در عمل با مشکلات فراوانی توام است یا گاه ناممکن است. در این مقاله پس از معرفی روشهای ارائه شده توسط محققان، روشی برای تحلیل ظرفیت باربری و توزیع نیروها بین رادیه و گروه شمع بر اساس تحلیل نشست و عملکرد اندرکنشی به صورت بلوک معادل، پیشنهاد شده است. در این حالت با معرفی صفحه یی که در آن نشست گروه شمع و خاک اطراف یکسان می شوند، به نام صفحه خنثی، تحلیل نشست مجموعه صورت می پذیرد. در انتها با استفاده از این روش و روشهای دیگر دو مثال عملی، مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته اند. بررسیها، نتایج مطلوبی را برای روش پیشنهادی نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Geotechnical Interaction of Piled Raft Foundations: Two Case Studies

نویسندگان [English]

  • M. Veis Karami
  • A. Eslami
  • M. M. Ranjbar and T. Riyazi

چکیده [English]

Application of pile-raft foundations, which are known as “compound foundations”, is a suitable alternative in the case of heavy load structures. The interaction behavior of pile raft foundations makes these systems very complex to analyze. Different methods have been proposed to determine the bearing capacity of piled raft systems and distribution of loads between the components, i.e. pile group and mat. These methods are generally categorized into computer-based and conventional methods. In most of these methods, the bearing capacity of the mat, which is often a great portion of the total capacity, is neglected. Also, some model parameters used in these methods, as well as pile group or raft stiffness, cannot be determined by routine tests or calculations. In this study, a number of recent analytical methods of piled raft system are presented. A new method is then proposed which is based on settlement analysis of piled raft foundation and distribution of load between pile group and mat foundation, which regards the interaction of compound systems as an equivalent block foundation. In this approach, settlement is computed based on the concept of neutral plane according to which relative settlement of soil and pile group become the same. Two practical case studies are implemented for validation of the method. The comparison demonstrates favorable results for the proposed method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shallow foundations
  • Mat foundations
  • Piled raft interaction
  • Settlement
  • Bearing capacity

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی