نویسندگان

چکیده

اگرچه هندسه و مشخصات مکانیکی تپه دوبعدی نیم سینوسی از عوامل تعیین کننده پاسخ لرزه این نوع ساختگاه به شمار می روند، اما هنوز مطالعه جامعی بر روی حساسیت پاسخ یاد شده به عوامل فوق الذکر و همچنین طول امواج مهاجم در ادبیات فنی ثبت نشده است. این مقاله حساسیت پاسخ لرزه ای تپه های نیم سینوسی را در برابر هندسه و مشخصات مکانیکی آن و نیز طول امواج مهاجم درون صفحه ای قائم P و SV مورد بررسی قرار داده است. شکلهای ارائه شده در فضای زمان، به خوبی تفرق فازهای مختلف شامل امواج طولی، عرضی و سطحی را نشان داده است. شکلهای ارائه شده در فضای تبدیل یافته نیز به روشنی وابستگی بزرگنمایی نقاط مختلف تپه مزبور به پارامترهای فوق الذکر را تعیین کرده است. در خاتمه رابطه و جداولی ارائه شده اند که می توانند، با براورد پارامترهایی چون پریود مشخصه و بزرگنمایی متوسط تپه دوبعدی نیم سینوسی، در تکمیل و تدقیق مطالعات ریزپهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای به کار گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Seismic Behavior of 2D Semi-Sine Shaped Hills against Vertically Propagating Incident Waves

نویسندگان [English]

  • M. Kamalian
  • M.K. Jafari and A. Sohrabi-Bidar

چکیده [English]

This paper presents the preliminary results of an extensive parametric study on seismic response of two-dimensional semi-sine shaped hills to vertically propagating incident P- and SV-waves. Clear perspectives of the induced diffraction and amplification patterns are given by investigation of time-domain and frequency-domain responses. It is shown that site geometry, wave characteristics , and material parameters are the key parameters governing the hill’s response, simple formula and some tables are proposed for estimating the characteristic site period and also the average amplification potential of semi-sine shaped hills, which could be easily applied in site effect microzonation studies of topographic areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semi-sine shaped hill
  • Site effects
  • Topography
  • diffraction
  • Amplification
  • Characteristic period
  • Microzonation

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی