نویسنده

چکیده

آسیب دیدگی سازه های بتنی که عمدتا از عدم آشنایی به محیط و شرایط بهره برداری ناشی می شود خسارتهای هنگفتی را به صنعت ساخت و ساز و بهره برداران تحمیل می کند. از این رو، در این مقاله نتایج مطالعات و بررسیهای عوامل آسیب رسان به بتن در دریاچه ارومیه ارائه شده است. در این مطالعات مقاومت و دوام مخلوطهای بتنی به دست آمده از ترکیب 2 نوع سیمان، پرتلند نوع 1 و 2، به همراه گرده سیلیس، ماده ضد خوردگی، ضد آب و هوازا با نسبتهای آب به سیمان مختلف، در سنین 7، 14 و 28 روز در شرایط آزمایشگاهی و دریاچه ارومیه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در بحث مقاومت، علاوه بر مقاومت فشاری، مقاومت کششی نمونه ها و در بحث دوام، مقدار سایش، مقاومت الکتریکی، نفوذ کلر، جذب آب و یخ و ذوب یخ با به کارگیری تعداد 504 نمونه و انجام 576 آزمایش، اندازه گیری شده است. در خاتمه با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهادهایی در ارتباط با نسبت آب به سیمان، نوع سیمان مصرفی، مقدار بهینه درصد گرده سیلیس و نقش مواد افزودنی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Some Properties and Durability of Concrete in Urumie Lake

نویسنده [English]

  • M. Naderi and S. A. K. Mousavi

چکیده [English]

Deterioration of concrete, which is mainly due to ignorance of environmental and service conditions, causes considerable costs for the construction industry. With this in mind, in this paper, results of investigation into the major causes of concrete deterioration in the Urumie Lake are presented. For the purposes of this investigation, samples were obtained by mixing two types of cement (OPC types 1&2), micro silica, anti oxide, water proof and air entraining agent, with different w/c ratios and tested at the ages of 7,14, and 28 days. In addition to compression strength, tensile strength of the samples was measured. Regarding the durability studies, abrasion resistance, electrical resistivity, chloride penetration, water absorption and freeze-thaw tests were carried out under both laboratory and real conditions in the Urumieh lake. Based on our findings recommendations are made about optimum w/c ratio, most suitable types of cement, optimum percentage of micro silica content, and additive .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete
  • Physical and chemical deterioration
  • Strength
  • Durability
  • Urumieh Lake

تحت نظارت وف ایرانی