نویسنده

چکیده

در این مقاله یک روش تحلیلی برای اکستروژن مقاطع غیر دایروی ارائه شده است. برای تحلیل فرایند از روش حد بالا استفاده شده که بر این اساس می توان منحنی خط جریان مواد را برای حداقل فشار اکستروژن بهینه کرد و از این طریق به شکل قالب بهینه رسید. تفاوت عمده این روش با روشهای قبلی در نظر گرفتن میدان تغییر شکل غیر خطی است که به حالت واقعی نزدیکتر است. همچنین اکستروژن مقطع شش ضلعی و T شکل نامتقارن از بیلتهای دایروی توسط این روش تحلیل شده و با نتایج موجود در مراجع که از روشهای دیگری استفاده کرده بودند مقایسه شده است که موافقت خوبی با آنها نشان می دهد. همچنین مدلسازی فیزیکی اکستروژن مقطع شش ضلعی از مقطع دایره نشان داد که قالب غیر خطی بهینه می تواند نیرو و کرنش را در مقایسه با قالب خطی کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimalization of Die Shap and Flow Lines in Non-Linear Dies in Extrusion of Non-Circular Sections

نویسنده [English]

  • S. Farahani and A. Assempour

چکیده [English]

In this paper, an analytical method for noncircular shape extrusion is presented. Using this method, non-linear deformation field can be described with Hermit cubic spline which is prescribed by the boundary conditions of the die at its entryand exit. The upper bound method has been used to obtain optimum coefficient of the tangential boundary conditions. The results show that the optimum tangential parameter and the extrusion force determined by this method have good agreement with those obtained from other established methods. Also physical modeling tests show that optimum non-linear die could reduce extrusion force and strain variation compared with those in a linear die.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extrusion
  • Upper bound method
  • Non-linear die
  • Physical modeling

تحت نظارت وف ایرانی