نویسندگان

چکیده

این مقاله به بررسی مسئله زمانبندی دسته ای در محیط جریان کاری منعطف می پردازد. در این مقاله فرض می شود که برخی از ماشینها قابلیت پردازش همزمان چند کار را دارند. این مسئله در صنایع مختلفی از قبیل صنایع تولید فنر، سیم و صنایع اتومبیل سازی کاربرد دارد. ابتدا مدل ریاضی عدد صحیح مختلط مسئله بیان می شود و سپس NP-Hard بودن مسئله نشان داده می شود. سه الگوریتم ابتکاری به نامهای H1، H2، H3 به منظور حل مسئله و یک کران پایین به منظور مقایسه الگوریتمها توسعه داده می شود. در انتها نیز به مقایسه الگوریتمهای ارائه شده با یکدیگر پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که الگوریتم H3 نسبت به سایر الگوریتمها نتایج بهتری را می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Batch Scheduling in Flexible Flow Shop

نویسندگان [English]

  • M.R. Amin Naseri
  • I. Nakhaee
  • and M. A. Beheshti Nia

چکیده [English]

In this paper, the problem of batch scheduling in a flexible flow shop environment is studied. It is assumed that machines in some stages are able to process a number of jobs simultaneously. The applications of this problem can be found in various industries including spring and wire manufacturing and in auto industry. A mixed integer programming formulation of the problem is presented and it is shown that the problem is NP-Hard. Three heuristics will then be developed to solve the problem and a lower bound is also developed for evaluating the performance of the proposed heuristics. Results show that heuristic H3 gives better results compared to the others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scheduling
  • Flexible flow shop
  • Sequencing
  • Batch
  • Heuristics

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی