نویسنده

چکیده

در این مقاله با هدف براورد علمی هزینه سرمایه گذاری لازم برای تجهیزات سوییچ در شبکه تلفنی ثابت کشور در بازه زمانی برنامه چهارم توسعه، مدل کاب- داگلاس به عنوان یکی از روشهای موفق تخمین تقاضا به‌کار گرفته شده و تعداد متقاضیان سرویس تلفنی ثابت در سالهای آتی براورد و به دنبال آن با طرح شبکه سوییچینگ تلفنی ثابت، تخمینی از حجم تجهیزات سوییچ و میزان سرمایه گذاری لازم مربوط ارائه شده است. بدین‌منظور ضمن ارائه الگوی تأسیس و توسعه مراکز، تعداد پورت-های مورد نیاز مراکز محلی و نیز ترافیک بین شهری (با درنظر گرفتن تأثیر مشترکین تلفن همراه) تخمین و به دنبال آن تعداد ترانک های مورد نیاز در مراکز بین شهری براورد شده است. در این راستا، دو سناریو برای توسعه شبکه در برنامه مذکور درنظرگرفته شده است، که یکی از آنها با فرض به‌کارگیری فناوری مداری- صرف و دیگری با فرض تلفیق فناوری مداری و بسته‌ای در قالب NGN ارائه و طرح شبکه با پیشنهاد محل استقرار TGWها و تجهیزات مورد نیاز مربوط مشخص شده است. در نهایت نیز با توجه به میانگین قیمت ارائه‌شده توسط سازندگان داخلی و خارجی، میزان سرمایه گذاری برای تجهیزات سوییچ شبکه مذکور در دو سناریو به-ترتیب بالغ بر 6013 میلیارد ریال و 6330 میلیارد ریال براورد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Forecasting Capital Investment for Fixed-Telephony Network Switching Equipment in Tandem with NGN Migration Using Cobb-Douglas Model

نویسنده [English]

  • M. Sheikhan and M. E. Kalantari

چکیده [English]

This paper tries to estimate the capital investment required for the fixed-telephony network switching equipment as demanded by the fourth national development plan. As a first step, the Cobb-Douglas model is used as a successful demand forecasting model to estimate the demand over the target years. Then, an architectural plan is developed for the fixed-telephony switching network that takes into account the expansion of the existing exchanges as well as the addition of new ones. The number of the required ports in local exchanges, the intercity traffic (including cell phone subscribers), and the required trunks in transit exchanges are then estimated. Two scenarios are used to estimate the investment needed: expanding legacy network (circuit-based), and NGN adoption (a combination of circuit and packet-based networks). Finally, conventional pricelists from different local and foreign suppliers are used to arrive at two total investment estimates: 6,013 billion Rials and 6330 billion Rials for the two mentioned scenarios, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fixed-telephony network
  • Switching equipments
  • Capital investment
  • Demand forecasting
  • Cobb-Douglas model
  • Traffic forecasting
  • Next generation networks

تحت نظارت وف ایرانی