نویسندگان

چکیده

تحلیل پایداری شیبها تقریبا همواره بر اساس روش تعادل حدی صورت می‌پذیرد و میزان مقاومت برشی توده خاک و نیروی کششی عناصر تسلیح نقش اساسی در پایداری را ایفا می‌کنند. در روش تعادل حدی معمول کل توده مورد بررسی به تعدادی قطعه قائم تقسیم شده و پایداری هر قطعه مورد ارزیابی واقع می‌شود. در سالهای اخیر برای ارزیابی پایداری شیبهای خاکی که با المانهای افقی مسلح سازی شده‌اند روشهای نوینی مبتنی بر قطعات افقی معرفی شده است. در این نوشتار به منظور تعمیم و توسعه روش قطعات افقی به توده های خاکی که با المانهای مایل مسلح شده اند روش قطعات مایل توسط نگارندگان ابداع و معرفی شده است. در روش قطعات مایل ضمن آنکه تعداد مجهولات کاهش یافته و فرمولبندی ساده تری برای تحلیل ارائه می‌شود، تعادل لنگر و نیروها در همه قطعات مورد توجه واقع شده و همچنین نیروی کششی هر المان مسلح کننده به طور مجزا محاسبه می‌شود. این در حالی است که در روش قطعات افقی صرفا مجموع کل نیروی مسلح کننده‌ها براورد می‌شود. مقایسه نتایج تحلیلی حاصله از روش قطعات مایل با نتایج نرم افزارریسا1 نشان می‌دهد که نتایج این تحلیل بین 5 تا 10 درصد با نتایج نرم افزار مذکور اختلاف دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Reinforced Slopes Safety Factor Using the Inclined Slices Method

نویسندگان [English]

  • S. Shekarian
  • A. Ghanbari
  • and M. Sabermahani

چکیده [English]

Stability of reinforced slopes is almost always carried out using limit equilibrium methods and controlled by the shear strengths of the slope materials and the extension force of reinforcements. According to limit equilibrium methods, the stability of slopes is assessed by dividing the whole failure wedge into several vertical elements. In order to determine the safety
factor of the reinforced slopes, a new approach is proposed based on the inclined slices method. According to this approach, a 4n formulation is introduced which uses fewer unknowns and a simpler formulation to calculate the extension forces of reinforcements and safety factors of the slopes. Additionally, moment and forces equilibrium in all slices are taken into account while the tensile force of each reinforcing element is independently calculated. Comparisons revealed differences at 5 to 10 percent level between analytical results obtained from this method and those of ReSSA software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Limit equilibrium
  • Reinforced slope
  • Safety Factor
  • Inclined slices
  • ReSSA

تحت نظارت وف ایرانی