نویسندگان

چکیده

رفلاکس مثانه به میزنای یکی از عوامل شایع پدید آورنده بیماریهای پیلونفریت و سیستیت است. اتساع میزنای، لگنچه کلیه و کالیسها معمولاً در اثر رفلاکس مشاهده می‌شود. یک مدل متقارن محوری از جریان ادرار در میزنای با استفاده از تحلیل برهمکنش سیال و جامد برای تحلیل جریان سیال و تنش مورد بررسی قرار گرفته است. از معادلات ناویر استوکس برای ادرار و از یک مدل الاستیک خطی برای میزنای استفاده شد. مطابق نتایج، مقدار تنش برشی سیال روی دیواره و مقدار گرادیان فشار در طول دیواره میزنای و محور تقارن آن در اطراف گلوگاه دیواره انقباض یافته در حال حرکت افزایش می‌یابد و با پیشرفت حرکت پریستالتیک به سمت مثانه، این مقادیر بیشینه کاهش می‌یابند. ایجاد پدیده رفلاکس در آغاز حرکت پریستالتیک بسیار محتمل است.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی