نویسندگان

چکیده

در روشهای معمول طراحی بر اساس عملکرد، عموما سازه با استفاده از سعی و خطا برای تامین سطح عملکرد مورد نظر طراحی می‌شود. هدف از این تحقیق، تعریف و تشکیل روابط ریاضی مسئله طراحی بر اساس عملکرد در قالب یک مدل بهینه‌سازی و توسعه یک روش رایانه‌ای برای یافتن طرح بهینه قابهای بتن‌مسلح بر اساس عملکرد است. پس از تعریف مدل بهینه‌سازی، روابطی صریح برای تابع هدف و قیود مسئله با استفاده از تحلیل حساسیت غیرخطی سازه نسبت به متغیرهای طراحی و به‌کارگیری روش تقریب‌سازی محدب استخراج می‌شود. برای حل مسئله بهینه‌سازی به‌دست آمده، از روش دوگان استفاده می‌شود. با ارائه یک قاب ده طبقه به‌عنوان نمونه، نشان داده می‌شود که روش توسعه یافته قادر است به‌صورت همزمان سختی و مقاومت قاب بتنی را بهینه کند.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی