نویسندگان

چکیده

قرارگیری محل وصله آرماتورها در پای ستون و وقوع لغزش در آن حین وقوع زلزله می‌تواند رفتار سازه را به‌طور عمده‌ای تحت تأثیر قرار دهد. تمرکز تغییرشکلها در محل وصله می‌تواند نوع شکست سازه را تغییر داده و امکان بازتوزیع بار و توزیع یکنواخت رفتار غیرخطی را در سازه به‌طور عمده‌ای کاهش دهد. در این مقاله با استفاده از نتایج آزمایشگاهی موجود روشی برای مدل کردن رفتار وصله، تحت بارهای رفت و برگشتی ارایه شده است. این روش قادر به در نظر گرفتن آرایش، مقاومت تسلیم و مساحت آرماتورهای عرضی در رفتار وصله است. نتایج نشانگر همخوانی خوب روش ارایه شده با داده‌های آزمایشات تجربی بوده و همچنین بیانگر آن است که روش‌ پیش‌استاندارد ارزیابی لرزه‌ای تخمین دست پایینی از رفتار واقعی ارایه می‌کند. در انتها اثر وصله پای ستون، روی رفتار یک سازه طراحی شده با شکل‌پذیری معمولی، با استفاده از تحلیلهای استاتیکی غیرخطی و تاریخچه پاسخ مورد بررسی قرار گرفته است. این تحلیلها نشان می‌دهند که وقوع لغزش در محل تغییرشکلهای غیرخطی می‌تواند منجر به موضعی شدن شدید پاسخ شود.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی