نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، روش انتگرال برای محاسبه تنشهای پسماند نایکنواخت در چند لایه‌های کامپوزیتی با چیدمانهای متفاوت مورد استفاده قرار گرفته است. روش انتگرال برای مواد همسانگرد به‌خوبی توسعه داده شده است. مولفان این تحقیق این روش را در چندلایه‌های کامپوزیتی توسعه داده و در این تحقیق مورد ارزیابی آزمایشی قرار داده‌اند. در روش انتگرال با انجام متوالی عملیات سوراخکاری در مرکز روزت نصب شده بر روی سطح چندلایه کامپوزیتی و ثبت کرنشها پس از سوراخکاری هر لایه‌، تنشهای پسماند در هر لایه تعیین خواهند شد. ضرایب کالیبراسیون برای هر مرحله سوراخکاری به‌کمک شبیه‌سازی فرایند سوراخکاری مرحله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای (SIHD) تعیین خواهند شد. ضرایب کالیبراسیون روش انتگرال، کرنشهای پسماند در هر لایه را از کرنشهای اندازه‌گیری شده در هر مرحله سوراخکاری جدا کرده و دقت محاسبه تنشهای پسماند در هر لایه را افزایش می‌دهند. در این پژوهش نمونه‌های متقارن و نامتقارن چند لایه‌های متعامد و شبه همسانگرد مورد بررسی آزمایشی قرار گرفته‌اند. با اندازه‌گیری کرنشهای رها شده در گامهای متوالی سوراخکاری، تنشهای پسماند در هر لایه از چند لایه‌های مورد آزمایش تعیین شده‌اند. آنگاه نتایج آزمایشی با نتایج پیش‌بینی شده توسط نظریه کلاسیک لایه‌ای مقایسه شده‌اند. انطباق مناسب نتایج آزمایشی با نظریه کلاسیک لایه‌ای، اعتبار روش انتگرال را برای محاسبه تنشهای پسماند در چندلایه‌های کامپوزیتی مورد تایید قرار می‌دهد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی