نویسندگان

چکیده

ساختمانهای بتن مسلح برای سه حد سرویس دهی، ایمنی جانی و آستانه فروریزش طراحی می‌شوند. لذا با توجه به سطح و شدت زلزله اعمالی، در اعضای تشکیل دهنده سیستم، امکان عملکرد در محدوده غیر الاستیک و اجازه ایجاد ترک و تغییر شکلهای زیاد همراه با تشکیل مفاصل پلاستیک داده می‌شود. در این مقاله 8 عدد قاب بتن مسلح با ارتفاع کوتاه تا متوسط (یک تا هشت طبقه) که دارای شکل پذیری متوسط‌اند انتخاب و طراحی شده اند. سپس با انجام تحلیلهای غیر خطی، مقدار آسیبهای ایجاد شده در نقطه عملکرد (ایمنی جانی)، سختی، مقاومت کاهش یافته قاب و همچنین تغییر شکلهای ماندگار سیستم مورد مطالعه قرار گرفته است. بر مبنای آسیبهای ایجاد شده درسطح عملکرد ایمنی جانی، قابهای آسیب دیده مجدداً مدلسازی شدند. در قابهای مورد مطالعه سختی قاب آسیب دیده حدود30 درصد، مقاومت حدود 10درصد وتغییر مکان قاب آسیب دیده در حدود 50 درصد تغییر مکان قاب در قبل از آسیب دیدگی شده است. در انتها برای ترمیم سازه و بازگرداندن ظرفیت سازه به منظور عملکرد مناسب در زلزله‌های آتی، از مهاربندهای هم مرکز ضربدری، حداقل سختی مورد نیاز برای ترمیم با توجه زمان تناوب و سختی اولیه ارائه شده است.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی