نویسندگان

چکیده

اهمیت روز افزون استفاده از روش مگنتوتلوریک به دلیل دارا بودن عمق تجسس بیشتر برای مقاصد اکتشافی نفتی و زمین گرمایی و با توجه به پیچیدگیهای زمین شناسی که اغلب برای تفسیر داده‌های مگنتوتلوریک مشاهده می‌شوند، انجام مدلسازی پیشرو با صحت بالا با قابلیت پوشش بهتر برای مدلهای زمین شناختی پیچیده ضرورت پیدا می‌کند. الگوریتم جدیدی که در تحقیق حاضر معرفی شده است قادر است با استفاده از روش عمومی تفاضلات محدود به صورت هم مبدا روابط حاکم بر میدانهای الکترومغناطیسی و شرایط مرزی اعمال شونده را به طور همزمان ارضا کند. با تقسیم نیم فضای هوا و زمین به بلوکهای مجزا، معادلات الکترومغناطیسی برای تشکیل یک معادله ماتریسی خطی گسسته‌سازی می‌شوند که به نوبه خود برای به دست آوردن مقادیر مجهول میدانهای الکتریکی و مغناطیسی به روش تکرار حل می‌شود. به دلیل وابستگی میدانهای الکتریکی و مغناطیسی حاکم بر مسئله به فرکانس و محدودیت در اندازه بلوکها در مدل، مشکلاتی نظیر نوسان در پاسخهای نهایی مسئله بروز می‌کند. همچنین مانند روش گسسته‌سازی ناهم مبدا، مشکل تکینگی کاذب باعث واگرایی در حل مسئله به روشهای تکرار می‌شود. برای کنترل و رفع این مشکلات بهینه سازی تظریف مش اثر نوسان در پاسخهای نهایی را به حداقل می‌رساند. همچنین با تغییر در شکل گسسته‌سازی و تغییر در شکل روابط مورد استفاده در روش هم مبدا، اثر تکینگی کاذب به طور مؤثر حذف می‌شود.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی