نویسندگان

چکیده

هدف از این مقاله، بررسی استاندارد اروپایی واژگونی (Rollover - ECE.66) روی اتوبوس O457 است. اعمال آزمون واژگونی روی سازه مورد نظر به صورت شبیه‌سازی رایانه‌ای انجام گرفته است. با توجه به اندازه بزرگ سازه تحلیل‌شده و عدم دسترسی به ابررایانه‌ها، به استناد خود آیین‌نامه واژگونی از روش معادل آزمون اصلی یعنی شبیه‌سازی آزمون واژگونی روی مقطع-بدنه استفاده شده است. به دلیل عدم امکان آزمون عملی، نتایج حاصل از شبیه‌سازی به صورت کیفی با نتایج تجربی مربوط به کارهای مشابه مقایسه می‌گردد. در پایان شبیه‌سازی مشاهده می‌شود که عمده تغییرشکلهای ایجادشده در محل اتصال ستونها با سقف و شاسی بوده و خود سقف و شاسی تغییرشکلهای کمی پیدا کرده‌اند. تغییرشکلهای ایجادشده در سازه، از حد مجاز تعیین‌شده در استاندارد بیشتر بوده و اتوبوس تحلیل شده شرایط آزمون واژگونی را ارضا نمی‌کند، لذا پیشنهاداتی برای افزایش استحکام سازه ارائه شده و با توجه به امکانات موجود در کارگاههای ساخت، به اصلاح سازه مورد نظر پرداخته شده است.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی