نویسندگان

چکیده

در این مقاله انتقال گرمای توسعه یافته سیال ویسکوالاستیک در کانال خمیده دارای مقطع مربعی بررسی شده است. همچنین از معادله متشکله کریمینال-اریکسون-فیلبی به عنوان مدل ویسکوالاستیک استفاده شده و انتقال گرمای جریان در حالتهای شار ثابت و دما ثابت مطالعه شده است. در اینجا از روش تفاضل محدود برای گسسته سازی معادلات حاکم استفاده شده است. همچنین شبکه محاسباتی از نوع شبکه جابه‌جا شده بوده و روش علامت‌گذاری و سلول برای تخصیص پارامترهای جریان به این شبکه به کار رفته است. در اینجا برای نخستین بار اثر کار میدان تنش سیال ویسکوالاستیک و عدد برینکمن این جریان بر انتقال گرمای جابه‌جایی در کانالهای خمیده بررسی شده است. از جمله نتایج قابل توجه این مقاله آن است که اثر متضاد اختلاف تنشهای نرمال اول و دوم سیال ویسکوالاستیک بر شدت جریانهای ثانویه و انتقال گرما به اثبات رسیده است.

تحت نظارت وف ایرانی